Working together for green, competitive and inclusive Europe

Kvietimai

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“

Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Kultūra“ kvietimas teikti paraiškas „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“
Kvietimo numeris LT04-1-KM-K01
Tikslas Kvietimo teikti paraiškas metu Programos operatorius siekia atrinkti projektus, kurie geriausiai prisidės prie pirmojo Kultūros Programos rezultato siekimo.

Bendrasis Programos tikslas yra socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. Norint sumažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją, Programa siekia panaikinti esamą teritorinę nelygybę Lietuvoje aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų prieinamumo prasme.

Konkretus pirmojo Programos rezultato tikslas yra gerinti kultūrinės, meninės ir kūrybinės veiklos prieinamumą, skatinant auditorijos plėtrą regioniniu ir vietos lygmeniu (1 produktas) bei vietos bendruomenių įgalinimą per kultūrines veiklas (2 produktas).

Tam, kad būtų pasiekti šie rezultatai, Programa siekiama skatinti kultūrinės produkcijos ir paslaugų mobilumą, kuris:
 • užtikrins produkcijos ir paslaugų prieinamumą Lietuvos kaimo bei periferinėse teritorijose, įskaitant teritorijas, kuriose yra didelis tautinių mažumų tankis;
 • pagerins galimybes visiems gyventojams, ypač vaikams ir jaunimui, gauti aukštos kokybės meno ir kultūros paslaugas, orientuotas į kultūrinį švietimą (t. y. per  įtraukias veiklas su auditorija, skirtas ugdyti dalyvių kultūrines kompetencijas).

Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai turi būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.
Tinkami pareiškėjai ir partneriai Tinkami pareiškėjai yra viešieji ir privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje.
Pagrindinė pareiškėjo arba jo Lietuvos partnerių veikla privalo būti vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“.

Tinkami partneriai:
 • viešieji ir privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje. Jei pagrindinė Pareiškėjo veikla nėra vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“, bent vieno partnerio iš Lietuvos pagrindinė veikla privalo būti įgyvendinama šiuose sektoriuose;
 • viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių ir kurių pagrindinė veikla yra vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“, ir fiziniai asmenys, kurie turi teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje;
 • viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros, kaip tai numatyta Reglamento 7.2.2 punkte.
Šiame kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas/projekto vykdytojas gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos.
Pareiškėjas privalo turėti bent vieną partnerį iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos. Projekto partnerių skaičius neribojamas.
Tinkamos veiklos Pagal šį kvietimą finansavimas bus teikiamas veikloms, kurios turi būti įgyvendintos Lietuvos regionuose:
 • aukštos kokybės turinio sukūrimui ir sklaidai visose kultūros ir kūrybos srityse (naujų produktų ar paslaugų kūrimas arba esamų plėtojimas ar sklaida projekto metu);
 • kultūrinį švietimą ir auditorijos plėtrą regioniniu bei vietos lygiu skatinančioms veikloms;
 • kultūrinėms veikloms, įtraukiančioms vaikus ir jaunimą (iki 29 metų amžiaus), vietos bendruomenes ar grupes, susiduriančias su socialine atskirtimi ir diskriminacija.
Sukurtas produktas turi būti pristatytas ne mažiau kaip 3 kartus skirtinguose Lietuvos teritorijos lygiuose (skirtingose vietovėse):
 • ne mažiau nei 1 kartą vietos lygmeniu (savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose);
 • ne mažiau nei 1 kartą savivaldybės lygmeniu (savivaldybės centre pagal Lietuvos teritorijos administracinį suskirstymą, išskyrus kai savivaldybė yra ir apskrities centras);
 • ne daugiau nei 1 kartą apskrities centro lygmeniu (t. y. Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos miestuose). Netinkama produkto pristatymo vieta - Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestai.
Įgyvendindami projektus Pareiškėjai turi siekti projektu prisidėti prie šių Programos stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:
 • programos finansuotų renginių dalyvių skaičius (privalomas);
 • vietos naudos gavėjų, dalyvaujančių projektų veiklose, dalis (privalomas);
 • asmenų, pranešančių apie geresnes galimybes dalyvauti kultūrinėje veikloje, dalis (privalomas).
Pareiškėjai turi siekti projektu prisidėti prie šių Programos produkto rodiklių įgyvendinimo:
 • Programos finansuotų veiklų skaičius (privalomas);
 • Į veiklas ir renginius regioniniu ar vietos lygiu įtrauktų vaikų ir jaunimo skaičius (privalomas);
 • Vietos suinteresuotųjų šalių, įtrauktų į renginius ir  veiklas regioniniu ar vietos lygiu, skaičius (privalomas);
 • Projektų, skatinančių visuomenės sąmoningumą apie socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą, skaičius (pasirenkamas);
 • Projektų, įgyvendinamų partnerystėje tarp skirtingų sektorių, skaičius (pasirenkamas);
 • Kultūrinės edukacijos veiklose dalyvavusių asmenų skaičius (pasirenkamas).
Pareiškėjai turi siekti projektu prisidėti prie Programos produkto „Sustiprinti kultūros veikėjų gebėjimai per dvišalį bendradarbiavimą“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos:
 • įgyvendintų bendrų kultūrinių veiklų skaičius;
 • darbuotojų iš Valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę);
 • darbuotojų iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę).
Paraiškų pateikimo terminas 2020 m. spalio 30 d. 16:00 Lietuvos laiku.
Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turi užpildyti nustatytos formos paraišką - https://dms.cpva.lt/login

DMS naudojimosi instrukcijos: 
Atrankos procesas Paraiškų vertinimą organizuos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius). Vertinimas bus atliekamas trimis etapais:
 1. Tinkamumo vertinimas;
 2. Naudos ir kokybės vertinimas;
 3. Administracinės atitikties vertinimas (atliekamas tik tų projektų, kurie bus atrinkti finansuoti, atveju).
Paraiškoms, kurios atitiks tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus, nustatytus gairėse pareiškėjams, toliau bus atliekamas naudos ir kokybės vertinimas. Šiame etape pirmumas projektams bus suteikiamas, atsižvelgiant į jų indėlį siekiant Programos tikslų.
Pirmumas bus teikiamas projektams, kurie:
 • į projekto veiklas įtrauks novatoriškus būdus, padedančius įtraukti auditoriją ir pristatyti aukštos kokybės kultūros ir kūrybinius kūrinius bei paslaugas Lietuvos regionuose, atliepti vietos poreikius, skatinti dalyvavimą ir įtrauktį, pasitelkiant vietos suinteresuotuosius subjektus ir plėtojant dialogą su vietos bendruomenėmis.
 • skatins partnerystę tarp skirtingų sektorių, įtraukiant organizacijas, nepriklausančias kultūros sektoriui, taip siekiant išspręsti kompleksines kultūros prieinamumo problemas.
Kiekvienos tinkamumo vertinimą praėjusios paraiškos naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausiai du nepriklausomi ekspertai. Paraiškos bus vertinamos balais, vadovaujantis naudos ir kokybės vertinimo kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali būti keičiami. Vertinimo kriterijai ir maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų yra nurodytas Gairių pareiškėjams 4 priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio kvietimo projektams yra 50 balų.
Projekto tinkamumo vertinimo metu, CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.
Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.
Bendras kvietimui skirtas biudžetas 1 500 000,00 eurų
Mažiausia ir didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai Galima prašyti mažiausia lėšų suma – 50 000,00 eurų.
Galima prašyti didžiausia lėšų suma – 200 000,00 eurų.
 
Finansavimo intensyvumas Iki 90 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Projektų trukmė Iki 24 mėnesių
Kontaktai Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
El. paštas: eeagrants@cpva.lt, Tel. (+370) 5 210 7479, (+370 643 01 306), (+370) 663 13 753, Fax (+370) 5 251 4401.
Atsakymai į klausimus el. paštu arba faksu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPMA dienos.
Aktualu Gairės pareiškėjams
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas 
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas
Nuoroda į teisės aktą
Informacinis seminaras pareiškėjams: I, II, III dalys
Mokymų medžiaga

D.U.K.
Paraiškų vertinimo ataskaitos Projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaita 
Projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaita (patikslinta)
Tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita 

Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis 
Paraiškų administracinio vertinimo rezultatai (2021-08-02) 
Informacija apie priimtus sprendimus dėl kvietimo projektų finansavimo (2021-05-11)
 
 


Kontaktai

Oksana Ščerbickienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė

+370 663 13753

o.scerbickiene@cpva.lt

Bendraukime