Working together for green, competitive and inclusive Europe

Teisingumas ir vidaus reikalai

Teisingumas ir vidaus reikalai

 

Įgyvendindant programą „Teisingumas ir vidaus reikalai“ Lietuvoje stiprinama teisinė valstybė. Per artimiausius metus įvairiomis programos priemonėmis bus:
 • didinamas Lietuvos teismų sistemos ir prokuratūros efektyvuma, 
 • tobulinama bausmių vykdymo sistema,
 • smurto šeimoje ar lyties pagrindu atvejais užtikrinama prevencija bei stiprinama reagavimo sistema,
 • tobulinami policijos gebėjimai kovoje su nusikalstamumu.
 
Programos pavadinimas Teisingumas ir vidaus reikalai
Kodas LT06
Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos Iš viso programai skirta 38 823 530 Eur, iš jų:
25 000 000 Eur Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos  
8 000 000 Eur EEE finansinio mechanizmo lėšos
5 823 530 Eur bendrojo finansavimo lėšos 
Programos sutarties pasirašymo terminas 2020 m. vasario 11 d.
Programos įgyvendinimo terminai Projektų pagal programą įgyvendinimo terminas - 2024 m. balandžio 30 d. 
Programos pabaiga - 2024 m. gruodžio 31 d. 
Programos partneriai  Norvegijos teisingumo ir viešojo saugumo ministerija
 Norvegijos pataisos tarnybos direktoratu
 Norvegijos teismų administracija
 Nacionaliniu policijos direktoratu
 Europos taryba
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
 Nacionaline teismų administracija
 Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra


TIKSLINĖ GRUPĖ:

 
 • Teismų sistemos darbuotojai (teisėjai, teismų ir Nacionalinės teismų darbuotojai);
 • Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojai;
 • Bausmių vykdymo sistemos, probacijos darbuotojai;
 • Ikiteisminio tyrimo pareigūnai, bendruomenių pareigūnai;
 • Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalinės policijos padalinių pareigūnai;
 • Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kriminalistinius tyrimus atliekantys specialistai;
 • Nuteistieji;
 • NVO atstovai.
 
 
 
 
 

 
Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
 
Projekto pavadinimas
 
Partnerystės sutarčių su projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ partneriais derinimas, Mokymo centro veiklos vystymo aptarimas bei Norvegijos įkalinimo įstaigų projektavimo, nuteistųjų resocializacijos bei pozityvių ir prasmingų užimtumo veiklų organizavimo gerosios patirties perėmimas siekiant paskatinti kokybinius Lietuvos bausmių vykdymo sistemos pokyčius
 
Projekto kodas LT01-6S-CPVA-TF-001
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Vizito Norvegijoje metu Kalėjimų departamento ir kitų Lietuvos bausmių vykdymo sistemos institucijų atstovai susitiko su planuojamais projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ donorų projektų partneriais (KRUS, Hedmarko kalėjimu, Bredtveito kalėjimu, Oslo probacijos tarnyba ir Oslo pusiaukelės namais) aptarti būsimą projektą. Vizito metu įgytos  žinios apie Hedmarko ir Bredtveito kalėjimuose vykdomą nuteistųjų resocializaciją, pozityvias ir prasmingas nuteistųjų užimtumo veiklas bus panaudotos gerinant nuteistųjų resocializaciją ir kuriant naujas pozityvias ir prasmingas nuteistųjų užimtumo veiklas Vilniaus pataisos namuose ir Pravieniškių pataisos namuose–atvirojoje kolonijoje. Vizito metu taip pat susipažinta su Norvegijos gerąja patirtimi projektuojant įkalinimo įstaigas, kuri bus panaudota projektuojant naujas kamerų tipo gyvenamąsias patalpas bei Kalėjimų departamento Mokymo centrą bei prisidės prie kokybinių Lietuvos bausmių vykdymo sistemos pokyčių.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. rugsėjis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
12 758,72 Eur
 
Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
 
Projekto pavadinimas
 
Norvegijos pataisų tarnybos direktorato organizuojamas darbo grupės Nr. 3 „Vertinimai ir indikatoriai“ susitikimas
 
Projekto kodas LT01-6S-CPVA-TF-002
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Projektas skirtas dalyvauti Norvegijos pataisų tarnybos direktorato organizuojamame darbo grupės Nr. 3 „Vertinimai ir indikatoriai“ posėdyje.
Susitikime Jungtinėje Karalystėje dalyvavo programos srities PA19 „Pataisos tarnybos ir kardomasis kalinimas“, finansuojamos 2014 – 2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, atstovai iš Bulgarijos, Lenkijos, Čekijos Respublikos, Latvijos ir Lietuvos. Visos šalys rengiasi įgyvendinti vertinimo projektą „Gyvenimo kokybės pataisos įstaigoje tyrimas tarp nuteistųjų ir pareigūnų“ („Measuring Quality of Prison Life Among Prisoners and Prison Staff“ – MQPL and SQL) (toliau – MQPL projektas), todėl vizito metu buvo dalijamasi gerąja vertinimų patirtimi ir vystomas bendradarbiavimas tarp projektų, kurių pagrindinis tikslas pagerinti bausmių vykdymo sistemą. MQPL tyrimo metodika, kuri bus naudojama vertinimo metu, yra sukurta Kembridžo universiteto Kriminologijos instituto Pataisos įstaigų tyrimo centro profesorės.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. gegužė
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
911,48 Eur
 
Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
 
Projekto pavadinimas
 
Norvegijos pataisų tarnybos direktorato organizuojamas darbo grupės Nr. 1 „Mokymai“ susitikimas
 
Projekto kodas LT01-6S-CPVA-TF-003
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Projektas skirtas dalyvauti Norvegijos pataisų tarnybos direktorato organizuojamame darbo grupės Nr. 1 „Mokymai“ susitikime.
Susitikimo tikslas – nustatyti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramą gaunančių valstybių pataisos įstaigų bendrus iššūkius ir vieningai koordinuoti bei planuoti veiklų, susijusių su Mokymo centro infrastruktūra ir personalo kompetencijų ugdymu, pilotinėmis įkalinimo įstaigomis (įstaigų veiklos organizavimas, darbo metodai, dinaminė apsauga, nuteistųjų resocializacija, pozityvus užimtumas ir pan.) ir probacijos bei įkalinimo įstaigų bendradarbiavimu, įgyvendinimą.
Susitikime dalyvavo Norvegijos pataisos tarnybos direktorato atstovai, Europos Tarybos atstovė ir darbo grupės nariai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Rumunijos ir Bulgarijos.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. balandis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
891,84 Eur
 
Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
 
Projekto pavadinimas
 
Seminaras būsimiems projekto "Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas" partneriams tema "Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas Lietuvoje"
 
Projekto kodas LT01-6S-CPVA-TF-004
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Seminaro Norvegijoje metu būsimiems projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ partneriams buvo pristatyta Lietuvos įkalinimo įstaigų struktūra, funkcijos ir uždaviniai, bausmių vykdymo teisinis reglamentavimas, pateikti įvairūs statistiniai duomenys, apžvelgti laisvės atėmimo bausmes vykdančių institucijų ir Lietuvos probacijos tarnybos įgaliojimai vykdant bausmes. Seminaro metu daug dėmesio buvo skiriama įkalinimo įstaigų specifikos, skirtingų rūšių įstaigų ir tai reglamentuojančių teisės aktų apžvalgai, elektroninio monitoringo, mediacijos bei elgesio korekcijos programų, taikomų Lietuvos probacijos tarnyboje, pristatymui, bendradarbiavimui tarp probacijos tarnybos ir vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų. Seminaro metu taip pat buvo diskutuojama apie Norvegijos Karalystės bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos, probacijos tarnybų veiklos skirtumus ir panašumus.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. spalis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
2 438,00 Eur
 
Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
 
Projekto pavadinimas
 
Norvegijos pataisų tarnybos direktorato organizuojamas darbo grupės Nr. 1 „Mokymai“ susitikimas
 
Projekto kodas LT01-6S-CPVA-TF-005
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Darbo grupės susitikime Strasbūre (Prancūzija) buvo pristatyta pareigūnų atrankos bei mokymų sistema Lietuvoje, apžvelgta jos atitiktis Europos Tarybos išleistoms gairėms dėl įkalinimo įstaigų personalo atrankos ir šios sistemos vystymas, taip pat pristatyti dinaminės priežiūros modelio kūrimo Lietuvoje esminiai faktai, dabartinė situacija bei numatomos įgyvendinti priemonės.
Darbo grupė taip pat dalyvavo susitikime su Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) ir Europos kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio ar bausmių prevencijos komiteto (toliau – CPT) atstovais, kurie pristatė aktualią EŽTT praktiką dėl kalėjimų bei teismo darbo organizavimo principus bei CPT praktiką dėl valstybių, dalyvaujančių susitikime.
Susitikime dalyvavo Norvegijos pataisų tarnybos direktorato, Europos Tarybos atstovai ir darbo grupės nariai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos ir Bulgarijos.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2020 m. sausis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
2 290,00 Eur

Kontaktai

Inga Lukoševičiūtė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

(8 5) 249 9162

i.lukoseviciute@cpva.lt

Bendraukime