Working together for green, competitive and inclusive Europe

Profesinis mokymas įgalinant socialinę atskirtį patiriantį jaunimą

Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pavadinimas: Profesinis mokymas įgalinant socialinę atskirtį patiriantį jaunimą
Projekto kodas:  LT08-1-ŠMSM-K01-009 (Sutarties Nr. S-BMT-21-2 (LT08-2-LMT-K-01-010))
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama 819124,37 Eur, iš kurių 696255,71 Eur yra mechanizmų lėšos ir 122868,66 Eur yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data:  2020-12-14
Projekto įgyvendinimo terminas: 2021-01-01 – 2023-12-31

Trumpas projekto aprašymas:
Šio tyrimo projekto tikslas yra ištirti, kaip profesinis mokymas (profesinis rengimas ir mokymas) gali pagerinti rizikingo jaunimo socialinę įtrauktį sprendžiant iš ugdymo įstaigų "iškrentančio" jaunimo problemas ir skatinant tranzciciją tarp įvairių socialinių mokymosi kontekstų. pavyzdžiui, perėjimą iš švietimo sistemos į darbo pasaulį. Tyrimą sudaro trys etapai. Pirmajame etape dėmesys bus sutelktas į asmeninių strategijų ir institucinių veiksnių, skatinančių ar trukdančių jaunų žmonių karjerą, supratimą. Bus atliekamas rizikos grupės jaunimo, besimokančio profesinio mokymo įstaigose ir darbo vietose įmonėse naratyvo tyrimas bei statistinė analizė, pagrįsta PIAAC duomenimis. Antrąja tyrimo dalimi siekiama nustatyti ir įvertinti profesinio mokymo įstaigose ir darbo vietose taikomų rizikos grupių įtraukties būdų, metodų ir priemonių taikymo „gerąją patirtį“. Trečiajame tyrimo etape bus įgyvendinta Edukacinio mokymosi laboratorijos intervencija siekiant sukurti, išbandyti ir įvertinti metodus ir technologijomis pagrįstas priemones, skirtas sėkmingai rizikos hrupių jaunimo socialinei integracijai.

Projektas paaiškins sudėtingą asmeninių ir institucinių veiksnių bei skirtingų dimensijų jaunų žmonių ekosistemose sąveiką, turinčią įtakos jų mokymosi trajektorijoms ir gyvenimo karjerai. Be to, projektas turės praktinį poveikį tyrimo dalyviams ir intervencijų aplinkoms. Taikant „Educational Learning Lab“ modelį, tikimasi, kad tyrimas pateiks naują požiūrį, kaip būtų galima gerinti profesinio mkokymo įstaigos ar bendruomenės lygmens procesus, ir tikimasi, kad tai paskatins profesijos mokytojų ir instruktorių profesinį tobulėjimą ir veiklą. Projektas taip pat prisidės prie institucijų partnerių tinklų kūrimo ir bendradarbiavimo ateityje. Be to, svarbų vaidmenį visuose tyrimo etapuose vaidins tyrime dalyvaujantis doktorantai.


Bendraukime