Working together for green, competitive and inclusive Europe

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas "Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" Verslo įgūdžių stiprinimui


 
1. Bendro pobūdžio informacija
1.1. Kvietimo pavadinimas Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui (toliau – Kvietimas).
1.2. Kvietimo numeris LT07-1-EIM-K03
1.3. Finansavimo tikslas Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.
1.4. Aktualūs teisės aktai 1.4.1. Kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui gairės pareiškėjams, patvirtintos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 2V-47 „Dėl kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui gairių pareiškėjams tvirtinimo“, (toliau – Gairės);
1.4.2. 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentas;
1.4.3. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, sutinkamai su Reglamento nuostatomis, patvirtintos gairės;
1.4.4. 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;
1.4.5.   2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972.
2. Reikalavimai pareiškėjams
2.1. Tinkami pareiškėjai ir partneriai 2.1.1. tinkami pareiškėjai – MVĮ ir didelės įmonės, esančios privačiais juridiniais asmenimis, ir privačios, pelno siekiančios ar nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įskaitant verslo asociacijas ar klasterius. 
2.1.1.1. Tinkami pareiškėjai turi būti įsteigti Lietuvoje kaip juridiniai asmenys. 
2.1.1.2. Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc.
2.1.2. tinkami partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos Lietuvoje arba Norvegijoje. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.
2.1.3. Siekiant atliepti Programos prioritetines sritis, t. y. žalios pramonės inovacijas ir IRT, pareiškėjai ir partneriai turi veikti Programos prioritetinėse srityse, t. y. pareiškėjas ir partneris kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir (ar) IRT inovatyvius produktus arba pareiškėjas ir partneris yra subjektas, vienijantis subjektus, iš kurių 50 ar daugiau proc. kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir (ar) IRT inovatyvius produktus, arba pareiškėjas ketina plėsti savo veiklą, siekdamas kurti ir (ar) komercinti „žaliuosius“ arba IRT inovatyvius produktus arba pareiškėjas ketina pereiti prie „žalesnių“ gamybos procesų arba modernizuoti gamybą automatizavimo ir (ar) skaitmenizavimo pagalba.
3. Reikalavimai projektams
3.1. Remiamos veiklos 3.1.1. mokymai, skirti verslo įgūdžiams ugdyti / stiprinti žalios pramonės inovacijų ir (arba) žiedinės ekonomikos ir (arba) IRT srityse. 
Pavyzdžiui, mokymai, susiję su verslo plėtra, rinkodaros strategijų kūrimu ir pardavimų skatinimu, darbuotojų potencialo inovacijoms panaudojimu, į augimą orientuotų verslo strategijų kūrimu ir taikymu. Mokymai gali būti mokomųjų vizitų formos. Pavyzdžiui, Lietuvos įmonės darbuotojų vizitas pas kolegą iš Norvegijos, siekiant sužinoti apie sėkmingai pritaikytas verslo valdymo / rinkodaros / pardavimų / produktų kūrimo strategijas. Mokymai gali būti ugdomojo vadovavimo arba mentorystės formos. Pavyzdžiui, ugdomasis vadovavimas, skirtas pertvarkyti verslo veiklą, ją skaitmeninant arba „žalinti“, kuris padidins įmonės konkurencingumą.
3.2. Veiklų įgyvendinimo laikotarpis 3.2.1. Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
3.2.2. Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei priimtas sprendimas skirti projektui finansavimą. Jei projekto veiklos yra pradedamos įgyvendinti iki sprendimo skirti projektui finansavimą dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. 
3.3. Kiti reikalavimai projektams 3.3.1. Projektai turi prisidėti prie Programos rezultato – „Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bio ekonomiką, ir IRT srityse“ ir produkto rodiklio –  „Apmokytų darbuotojų skaičius “. 
3.3.2. Dvišalės partnerystės projektai turi prisidėti prie Programos dvišalio rezultato – „Padidėjęs verslo bendradarbiavimas tarp įmonių, dalyvaujančių Programoje iš šalies donorės ir šalies paramos gavėjos“.
3.3.3. Projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos  arba Norvegijos teritorijoje. 
3.3.4. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
3.3.5. Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į gero valdymo (socialiai ar kitaip atskirtų arba diferencijuotų visuomenes grupių galimybes naudotis tokiomis pačiomis teisėmis), darnaus vystymosi (ekonomikos, socialines plėtros ir aplinkos apsaugos tikslų derinimas, atkreipiant dėmesį į daugialypę jų tarpusavio priklausomybę ir numatomus įgyvendinimo padarinius) ir lyčių lygybės (moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas ir bet kokios diskriminacijos etninės ar rasinės priklausomybės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar įsitikinimo pagrindų panaikinimas) principus. Projekto poveikis šiems principams negali būti neigiamas. 
3.3.6. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus lėšas pagal Gaires, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.
4. Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai
4.1. Tinkamos finansuoti išlaidos 4.1.1. Tinkamos finansuoti projektų išlaidos turi atitikti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento 8 skyriaus nuostatas.
4.1.2. Reikalavimai tinkamoms išlaidoms pateikti Gairių IV skyriaus trečiajame skirsnyje.
4.2. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos 4.2.1. ilgalaikis turtas (nusidėvėjimas);
4.2.2. paslaugos;
4.2.3. komandiruotės ir kelionės;
4.2.4. darbo užmokestis;
4.2.5. netiesioginės išlaidos.
4.3. Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal projekto veiklas 4.3.1. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).
4.3.2. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).  
4.4. Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos Tinkamos finansuoti projekto netiesioginės išlaidos yra tokios išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos projektui įgyvendinti ir galima nustatyti jų ryšį su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Netiesioginės projekto išlaidos gali būti nustatytos vienu iš Gairių 2 lentelės 7.3 papunktyje nustatytų būdų.
4.5. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nustatoma vadovaujantis Gairių IV skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis.
4.6. Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija.
4.7. Kvietimu planuojama skirti finansavimo suma 4.7.1. Pagal Kvietimą planuojama paskirstyti iki 500 000 Eur (penkių šimtų tūkstančių eurų), iš kurių iki 425 000 Eur (keturių šimtųai dvidešimt penkių tūkstančių eurų) Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir iki 75 000 Eur (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų) bendrojo finansavimo lėšų.
5. Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka
5.1. Paraiškų pateikimo terminas 2022 m. balandžio 29 d. 12:00.
 
5.2. Paraiškų teikimo tvarka 5.2.1. Paraiška turi būti užpildyta ir kartu su priedais tiesioginiu (internetiniu) būdu pateikta per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS).
5.3. Su paraiška privalomi pateikti dokumentai
5.3.1. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos privalomus priedus:
5.3.1.1. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai Gairių reikalavimams ir projektų kriterijams įvertinti (Gairių 4 priedas);
5.3.1.2. dokumentaus, patvirtinančius projekto biudžeto pagrįstumą (pavyzdžiui, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas). Siekiant užtikrinti, kad planuojamos prekių ir paslaugų išlaidos neviršytų vidutinės rinkos vertės, turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai kiekvienoms planuojamoms išlaidoms. Jei trys komerciniai pasiūlymai negali būti pateikti, pareiškėjas turi tai pagrįsti;
5.3.1.3. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo ir partnerio gebėjimą padengti nuosavą finansinį įnašą į projektą ir netinkamas finansuoti išlaidas (Gairių 52.2 p.);
5.3.1.4. partnerystės sutarties projektą, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);
5.3.1.5. komunikacijos planą (Gairės dėl projekto komunikacijos plano parengimo ir įgyvendinimo);
5.3.1.6. pareiškėjo ir partnerio iš Lietuvos klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti, jei juridinis asmuo prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Partnerio iš Norvegijos Karalystės PVM susigrąžinimas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju;
5.3.1.7. pareiškėjo ir partnerio, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją:
5.3.1.7.1. jei pareiškėjas ir (ar) partneris yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo – formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (pareiškėjas ir partneris (-iai) gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jie priskirtini didelėms įmonėms)
(parsisiųsti);
5.3.1.7.2. jei partneris yra privatus juridinis asmuo, registruotas Norvegijos Karalystėje –Europos Komisijos SVV statuso formą;
5.3.1.7.3.         jei pareiškėjas yra verslo asociacija ar klasteris, pateikiamos visų juridinių asmenų, kurių darbuotojai dalyvaus mokymuose, Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijas.
5.3.1.8.   vienos įmonės deklaraciją (taikoma pareiškėjui ir partneriui iš Lietuvos);
5.3.1.9. parnerio (juridinio asmens) registracijos kopiją (taikoma, jeigu partneris yra privatus juridinis asmuo, registruotas Norvegijoje).
5.4. Paraiškų vertinimo tvarka 5.4.1. Projektų atranka bus vykdoma vieno etapo projektų konkurso būdu.
5.4.2. Projektų atranka vykdoma suteikiant balus projektų naudos ir kokybės vertinimo etape. 
5.4.3. Projektai turi atitikti administracinės atitikties, formaliuosius projektų atrankos, bendruosius projektų atrankos ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus.
5.4.4. Atrankos kriterijų sąrašas yra pateiktas Gairių 1, 2 ir 3 prieduose.
6. Kita informacija
6.1. Kontaktiniai duomenys pasiteirauti Norvegijos finansinio mechanizmo grupė, norwaygrants@mita.lt
tel.: +370 672 19219, +370 604 78935, +370 604 77086.
7. Aktualu
    KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS 2014–2021 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“ VERSLO ĮGŪDŽIŲ STIPRINIMUI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIES BENDROSIOS ir specialiosios SĄLYGOS
 
Bendraukime