Kvietimai

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje

1. Bendro pobūdžio informacija
1.1. Kvietimo pavadinimas KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2014–2021 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“ INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SRITYJE (TOLIAU – KVIETIMAS).
1.2. Kvietimo numeris LT07-1-EIM-K05
1.3. Finansavimo tikslas Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ir ryšių technologijų srityje.
1.4. Aktualūs teisės aktai 1.4.1. Kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ informacinių ir ryšių technologijų srityje gairės pareiškėjams (toliau – Gairės);
1.4.2. 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentas; 
1.4.3. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, sutinkamai su Reglamento nuostatomis, patvirtintos gairės;
1.4.4. 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;
1.4.5.   2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2021/1237;
1.4.6. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972.
2. Reikalavimai pareiškėjams
2.1. Tinkami pareiškėjai 2.1.1. Tinkami pareiškėjai yra yra MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvos Respublikoje.
2.1.2. Tinkami partneriai yra privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvos Respublikoje arba Norvegijos Karalystėje. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už donorų šalies partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu gali būti suteikiami papildomi balai.


Norvegijos partnerių paieškos duomenų bazė
3. Reikalavimai projektams
3.1. Remiamos veiklos 3.1.1. naujų produktų / technologijų diegimas. 
3.1.1.1.
Bus finansuojamas naujų technologinių sprendimų skirtų gamybos procesų skaitmeninimui ar automatizavimui diegimas (taikymas), kurių dėka padidėtų darbo našumas Lietuvos gamybos įmonėse.
3.1.2. Diegimas suprantamas kaip pradinė investicija kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 49 punkte, t. y. investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

 
3.2. Veiklų įgyvendinimo laikotarpis 3.2.1. Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
3.2.2. Projektas negali būti pradėtas įgyvendinti anksčiau nei priimtas sprendimas skirti projektui finansavimą. Jei projekto veiklos yra pradedamos įgyvendinti iki sprendimo skirti projektui finansavimą dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Veiklų įgyvendinimo pabaiga (išlaidų tinkamumo laikotarpio pabaiga) negali būti vėlesnė nei 2024 m. balandžio 30 d.
3.3. Kiti reikalavimai projektams 3.3.1. Projektai turi prisidėti prie Programos rezultato – „Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bio ekonomiką, ir IRT srityse“ ir rezultato rodiklių, nurodytų Gairių 26–27  punktuose
3.3.2. Dvišalės partnerystės projektai turi prisidėti prie Programos dvišalio rezultato – „Padidėjęs verslo bendradarbiavimas tarp įmonių, dalyvaujančių Programoje iš šalies donorės ir šalies paramos gavėjos“.
3.3.3. Pagrindinės projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jei konsultacijas teikia partneris iš Norvegijos Karalystės, projekto veiklos gali būti vykdomos Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. Projekto veiklų vykdymo vieta nustatoma atsižvelgiant į tai, kur šias veiklas vykdo šių veiklų vykdymui priskirti projekto darbuotojai.
3.3.4. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
3.3.5. 
Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į gero valdymo (socialiai ar kitaip atskirtų arba diferencijuotų visuomenes grupių galimybes naudotis tokiomis pačiomis teisėmis), darnaus vystymosi (ekonomikos, socialines plėtros ir aplinkos apsaugos tikslų derinimas, atkreipiant dėmesį į daugialypę jų tarpusavio priklausomybę ir numatomus įgyvendinimo padarinius) ir lyčių lygybės (moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas ir bet kokios diskriminacijos etninės ar rasinės priklausomybės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar įsitikinimo pagrindų panaikinimas) principus. Projekto poveikis šiems principams negali būti neigiamas. 
3.3.6. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus lėšas pagal Gaires, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.
4. Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai
4.1. Tinkamos finansuoti išlaidos 4.1.1. Tinkamos finansuoti projektų išlaidos turi atitikti 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento 8 skyriaus nuostatas.
4.1.2. Reikalavimai tinkamoms išlaidoms pateikti Gairių IV skyriaus trečiajame skirsnyje.

 
4.2. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos 4.2.1. ilgalaikis turtas;
4.2.2. prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;
4.2.3. komandiruotės ir kelionės;
4.2.4. darbo užmokestis.
4.3. Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal projekto veiklas 4.3.1. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000 Eur (šeši šimtai tūkstančių eurų).
4.3.2. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų).  
4.4. Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos Netiesioginės išlaidos nėra tinkamos finansuoti.
4.5. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nustatoma vadovaujantis Gairių IV skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis.
4.6. Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija.
4.7. Kvietimu planuojama skirti finansavimo suma 4.7.1. Pagal Kvietimą planuojama paskirstyti iki 2 989 952 Eur (dviejų milijonų devyni šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt dviejų eurų), iš kurių iki 2 541 459 Eur Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir iki 448 493 Eur bendrojo finansavimo lėšų.
5. Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka
5.1. Paraiškų pateikimo terminas 2023 m. kovo 3 d. 12:00.
 
5.2. Paraiškų teikimo tvarka 5.2.1. Paraiška turi būti užpildyta ir kartu su priedais tiesioginiu (internetiniu) būdu pateikta per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS)

DMS naudojimosi instrukcijos: 
5.3. Su paraiška privalomi pateikti dokumentai
5.3.1. Privalomi dokumentai:
5.3.1.1. verslo planas, verslo plano finansinė dalis
5.3.1.2. projekto biudžeto paskirstymas pagal veiklas, pareiškėją ir partnerį (-ius), jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);
5.3.1.3. dokumentus, patvirtinančius projekto biudžeto pagrįstumą (pavyzdžiui, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas ir pan.). Siekiant užtikrinti, kad planuojamos prekių ir paslaugų išlaidos neviršytų vidutinės rinkos vertės, turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys komerciniai pasiūlymai kiekvienoms planuojamoms išlaidoms. Jei trys komerciniai pasiūlymai negali būti pateikti, pareiškėjas turi tai pagrįsti;
5.3.1.4. dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo ir partnerio gebėjimą padengti nuosavą finansinį įnašą į projektą ir netinkamas finansuoti išlaidas;
5.3.1.5. partnerystės sutarties projektą, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);
5.3.1.6. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai Gairių reikalavimams ir projektų kriterijams įvertinti (Gairių 4 priedas);
5.3.1.8. laisvos formos deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad laikosi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 16 dalyje nustatyto reikalavimo;
5.3.1.9. pareiškėjo ir partnerio iš Lietuvos klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti, jei juridinis asmuo prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Partnerio iš Norvegijos Karalystės PVM susigrąžinimas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju (parsisiųsti);
5.3.1.10. pareiškėjo ir partnerio, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją:
5.3.1.10.1. jei pareiškėjas ir (ar) partneris yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo – formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo (parsisiųsti);
5.3.1.10.2. jei partneris yra privatus juridinis asmuo, registruotas Norvegijos Karalystėje –Europos Komisijos SVV statuso formą;
5.3.1.11. vienos įmonės deklaraciją (taikoma pareiškėjui ir partneriui iš Lietuvos) (parsisiųsti);
5.3.1.12. parnerio (juridinio asmens) registracijos kopiją (taikoma, jeigu partneris yra privatus juridinis asmuo, registruotas Norvegijoje);
5.3.1.13. patvirtintos paskutinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus (pilnus ataskaitų rinkinius) (kai pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, finansinių atskaitomybių rinkinių teikti nereikia, jeigu jie buvo pateikti VĮ Registrų centrui), patvirtintą metinę ataskaitą (taikoma, jeigu projekto partneris ir su pareiškėju ar su partneriu susiję įmonės yra registruotos ne Lietuvoje).
5.4. Paraiškų vertinimo tvarka 5.4.1. Projektų atranka bus vykdoma vieno etapo projektų konkurso būdu.
5.4.2. Projektų atranka vykdoma suteikiant balus projektų naudos ir kokybės vertinimo etape. 
5.4.3. Projektai turi atitikti administracinės atitikties, formaliuosius projektų atrankos, bendruosius projektų atrankos ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus.
5.4.4. Atrankos kriterijų sąrašas yra pateiktas Gairių 1, 2 ir 3 prieduose.
6. Kita informacija
6.1. Kontaktiniai duomenys pasiteirauti Norvegijos finansinio mechanizmo grupė, norwaygrants@inovacijuagentura.lt
tel.: (+370) 604 78935, (+370) 604 77086
7. Aktualu
7.1. Mokymų, ketinantiems teikti paraiškas pagal Kvietimą, vaizdo įrašas 
7.2. Projekto įgyvendinimo sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos
Bendraukime