Working together for green, competitive and inclusive Europe

Pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos "Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" kelionių išlaidoms kompensuoti

1. Bendro pobūdžio informacija
1.1. Kvietimo pavadinimas Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kelionių išlaidoms kompensuoti (toliau – Kvietimas).
1.2. Kvietimo numeris LT01-7S-MITA-K04
1.3. Finansavimo tikslas Stiprinti dvišalius santykius tarp Norvegijos ir Lietuvos ir skatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą
1.4. Aktualūs teisės aktai 1.4.1. Kvietimo gairės pareiškėjams (toliau – Gairės);
1.4.2. 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentas;
1.4.3. 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;
1.4.4. 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.
2. Reikalavimai pareiškėjams
2.1. Tinkami pareiškėjai Tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvoje arba Norvegijoje, kuris ir kurio veikla atitinka Gairių 13 ir 21 punkte nustatytus reikalavimus.
3. Reikalavimai projektams
3.1. Remiamos veiklos Dalyvavimas tiksliniame Programos operatoriaus organizuojamame renginyje, apie kurį informacija pateikiama šio Kvietimo 3.4-3.6 papunkčiuose.
3.2. Veiklų įgyvendinimo laikotarpis Netaikoma
3.3. Kiti reikalavimai projektams Netaikoma
3.4. Informacija apie renginį „Green Deal“, dviejų dienų renginys Sofijoje (Bulgarija), kuris vyks 2024 m. birželio 4 – 5 dienomis. Renginys skirtas aptarti verslo galimybes pagal Europos žaliąjį kursą. Europos žaliuoju kursu siekiama klimato ir aplinkos iššūkius paversti galimybėmis visose politikos srityse, sukuriant daug galimybių Europos įmonėms.
3.5. Renginio tematikos, kurias turi atitikti pareiškėjo vykdoma veikla

3.5.1. Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo vaidmuo: Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas (CCS) – tai technologija, kuria siekiama sušvelninti klimato kaitą surenkant pramoninių procesų ir elektrinių išmetamą anglies dioksido kiekį ir saugant jį po žeme. CCS atlieka itin svarbų vaidmenį pereinant prie žaliosios ekonomikos, nes gerokai sumažina išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, sudaro sąlygas sklandžiai pereiti nuo iškastinio kuro ir sukurti tvarią, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ateitį.
3.5.2. Skaitmeniniai dvyniai tvarioje mėlynojoje ekonomikoje / Vandenynų skaitmeniniai dvyniai:

Vandenynų skaitmeniniai dvyniai suteikia daug galimybių remti ir puoselėti tvarią mėlynąją ekonomiką, veikiančią gamtos ribose. Šioje srityje skaitmeniniai dvyniai gali suteikti galingų priemonių ekosistemomis grindžiamam vandenynų pramonės valdymui, jūrų erdvės planavimui ir kaip pagrindinė saugomų jūrų teritorijų kūrimo technologija.
3.5.3. Neapdorotos žaliavos: Kad būtų pasiekti ES nulinio išmetamųjų teršalų kiekio tikslai, žaliavos ir retųjų žemių elementai bus labai svarbūs. Manoma, kad žaliavų paklausa didės, nes tiek ES, tiek likęs pasaulis didina tvarių technologijų gamybą. 2023 m. kovo 16 d. Europos Komisija pateikė teisės aktą dėl svarbiausiųjų žaliavų. Svarbiausiųjų žaliavų akte atsižvelgiama į neatidėliotiną poreikį Europos Sąjungai išlaikyti savo strateginį savarankiškumą ir kartu orientuotis sparčiai kintančioje geopolitinėje aplinkoje.
3.5.4. Vandenilis, skirtas ekologiškesniam transportui: Vandenilis gali atlikti svarbų vaidmenį mažinant transporto sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kad iki 2050 m. pasiektų poveikio klimatui neutralumo tikslą, ES naudojasi visu savo priemonių rinkiniu, kad palengvintų žaliąją pertvarką, o vandenilis laikomas pagrindiniu veiksniu. Programoje "RepowerEU" ES nustatė tikslą iki 2030 m. pagaminti 10 milijonų tonų vandenilio. ES siekia stiprinti Europos vandenilio pagrindą, skatindama integruotą vandenilio tinklą, kuris sudaro sąlygas vandenilį naudoti kaip alternatyvųjį kurą.

3.6. Renginio informacinis puslapis https://www.b2match.com/e/innovation-norway-matchmaking-event/components/38806/info
4. Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai
4.1. Tinkamos finansuoti išlaidos Kelionių išlaidos pagal fiksuotąją sumą – 1 046,00 Eur (tūkstantis keturiasdešimt šeši eurai) vienai paraiškai (vienam pareiškėjui).
4.2. Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos Netiesioginės išlaidos nėra tinkamos finansuoti.
4.3. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis 1 046,00 Eur
4.4. Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija.
4.5. Kvietimu planuojama skirti finansavimo suma Pagal Kvietimą planuojama paskirstyti iki 11 000 Eur (vienuolikos tūkstančių eurų), iš kurių iki 5 252,34 Eur Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšų ir 5 747,66 Eur Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.
5.   Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka
5.1. Paraiškų pateikimo terminas Iki bus išnaudotas visas kvietimui skirtas biudžetas
5.2. Paraiškų teikimo tvarka Paraiška kartu su paraiškos privalomais dokumentais turi būti pateikta per renginio svetainę - https://www.b2match.com/e/innovation-norway-matchmaking-event/components/38806/info.
5.3. Su paraiška privalomi pateikti dokumentai 5.3.1. Privalomi dokumentai:
5.3.1.1. užpildyta „Vienos įmonės“ deklaracija pagal ES investicijų interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/viena-imone-deklaracijos-forma paskelbtą pavyzdinę formą;
5.3.1.2. Įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pateikti paraišką (pateikti būtina, jei paraišką teikia ne pareiškėjo vadovas);
5.3.1.3. Pareiškėjo vadovo įsakymas ar kitas lygiavertis dokumentas dėl darbuotojo (dalyvio) komandiravimo;
5.3.1.4. Pareiškėjo deklaracija (Gairių 1 priedas).
5.4. Paraiškų vertinimo tvarka 5.4.1. Paraiškų vertinimas atliekamas iki tol, kol bus pasiektas Kvietime numatytas biudžetas. Paraiškų priėmimas baigiamas anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl paraiškų finansavimo galima paskirstyti visą Kvietimui skirtą finansavimo lėšų sumą. Programos operatorius, baigęs paraiškų priėmimą, informaciją apie kvietimo pabaigą ir priežastis paskelbia svetainėse, nurodytose Gairių 16 punkte. Programos operatorius pasilieka teisę sudaryti rezervinį paraiškų sąrašą.
5.4.2. Paraiška bus laikoma tinkama ir kelionės išlaidos kompensuotos, jei paraiška ir pareiškėjas bei jo vykdomos veiklos atitiks Gairių 13 ir 21 punkte nurodytus kriterijus, taip pat pareiškėjas po kelionės pabaigos pateiks ataskaitą dėl dalyvavimo projekte su privalomais priedais, kaip numatyta Gairių 30 punkte.
6. Kita informacija
6.1. Kontaktiniai duomenys pasiteirauti Investicijų valdymo departamento Kūrybinių ir tarptautinių investicijų skyrius El. p. M.Kemezyte-Vaitiekuniene@inovacijuagentura.lt Mob. +370 618 35498 El. p. b.dauksaite@inovacijuagentura.lt Mob. +370 687 08812
Bendraukime