D.U.K.

Kultūra

Detalus klausimas:
ar galima į nuosavą indėlį (10 proc.) įtraukti vykdytojo ir partnerių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį (už faktinį darbo laiką projekte); partneriui priklausančių patalpų nuomos kainą (partneris turi patalpas, kurias pagal oficialiai patvirtintus įkainius nuomoja seminarų, renginių organizavimui; viešinimo paslaugas (kai paslaugos teikėjas pagal sudarytą sutartį sutinka suteikti paramą projektui ir pvz. išspausdina 3 straipsnius apie projekto veiklas savo dienraštyje).
 
 
 
Detalus atsakymas:
Nuosavas įnašas reiškia, jog projekto vykdytojas ir / ar partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo piniginėmis lėšomis. Iki 90 proc. faktiškai patirtų išlaidų bus apmokama iš Mechanizmo lėšų, o ne mažiau kaip 10 proc. – iš nuosavų projekto vykdytojo ir / ar partnerio lėšų. Ir ši proporcija bus taikoma kiekvienai patirtai išlaidai.
Vadinasi - 100 proc. projekto biudžeto sudaro:
- 90 proc. - Mechanizmo lėšos
- 10 proc. – nuosavos projekto vykdytojo / partnerio lėšos.
Tai reiškia, kad kai teiksite mokėjimo prašymą ir deklaruosite pvz. 1000 eurų, iš Programos lėšų (Mechanizmo lėšų) atgausite 90 proc. deklaruojamų faktiškai patirtų išlaidų– t. y. 900 eurų, o likę 100 eurų turės būti padengti iš nuosavų projekto vykdytojo arba partnerio lėšų.
 
Teikdami paraišką turėtumėte įsivertinti, ar tikrai turėsite galimybę ne mažiau kaip 10 proc. projekto sumos padengti piniginėmis lėšomis.


2020 07 15 11:28


Kultūra

Minėtuose prieduose pateiktos siektinos reikšmės Programos lygiu. Pagal finansuotų projektų pasiekimus Programa rinks duomenis ir teiks ataskaitas Valstybėms Donorėms. Paraiškoje nurodoma tik konkretaus projekto siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė.


2020 07 15 00:00


Kultūra

Uždaviniai yra konkretesni žingsniai, padedantys įgyvendinti tikslus, tad jie turi būti susieti su numatytomis veiklomis ir sukonkretinti. Siūlome uždavinius matyti kaip tarpinius veiksmus tarp abstraktesnių projekto tikslų ir numatytų konkrečių veiklų.
 
 


2020 07 15 00:00


Kultūra

2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento, patvirtinto 2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto, 1.6(n) punktas sako:
“Non-governmental organisation” (hereinafter referred to as NGO): a non-profit voluntary organisation established as a legal entity, having a non-commercial purpose, independent of local, regional and central government, public entities, political parties and commercial organisations. Religious institutions and political parties are not considered NGOs“.
(t.y. pelno nesiekianti savanoriška organizacija, registruota kaip juridinis asmuo, kurios veiklos tikslas nėra komercinių interesų tenkinimas, nepriklausoma nuo vietinės, regioninės ir centrinės valdžios, valstybės institucijų, politinių partijų ir verslo organizacijų. Religinės institucijos ir politinės partijos nelaikomos NVO).
Reglamentą anglų kalba galima rasti čia:


2020 07 15 00:00


Kultūra

Gali būti sukuriamas naujas arba plėtojamas ar platinamas esamas produktas ar paslauga. Taip pat gali būti ir abiejų kombinacija – sukuriamas naujas bei plėtojamas, platinamas esamas kultūrinis – meninis produktas ar paslauga. Įpareigojimo ir sukurti naują ir platinti jau esamą kultūrinį – meninį produktą ar pasaugą – nėra.


2020 07 15 00:00


Kultūra

Detalus klausimas: Gairių pareiškėjams 24.4 p. nurodo, jog sukurtas produktas turi būti pristatytas ne mažiau kaip 3 kartus skirtinguose Lietuvos teritorijos lygiuose (skirtingose vietovėse). Jei sukurti keli produktai, jie visi turi būti pristatyti visuose lygiuose?
 
Atsakymas: jei sukuriami keli produktai, visiems jiems taikoma taisyklė būti pristatytiems trijuose skirtinguose Lietuvos teritorijos lygiuose (pvz. sukuriama spektaklis ir paroda, tai tiek spektaklis tiek paroda turi būti pristatomi 3 lygiuose).


2020 07 15 00:00


Kultūra

Koncepcijų teikimo etape privalomų pateikti priedų nėra.
Partnerystės sutartį (arba ketinimą ją pasirašyti), kartu su kitais dokumentais, turės pateikti tik atrinktų koncepcijų pareiškėjai, teikdami paraiškas (II atrankos etapas).


2020 07 15 00:00


Kultūra

Kvietimo priemonės skirtos per kultūrines veiklas atgaivinti objektus arba juos pritaikyti kultūrinėms paslaugoms teikti. Jei vietoje jau yra teikiamos kultūros paslaugos ir objektas jau funkcionuoja, tuomet atitikimas Programos tikslams bus vertinimas prasčiau. Tačiau, jei projektu sukuriamos visai kito lygio naujos paslaugas, kurioms teikti sąlygų prieš tai neturėjote, tuomet idėja tinkama.
 
 
 


2020 07 15 00:00


Kultūra

Gairės neriboja veiklų vykdymo vietos ir neeliminuoja didžiųjų miestų, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad kvietimo prioritetas teikiamas nuo didžiųjų miestų labiau nutolusioms teritorijoms.
 
Pagal „Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodiką“ (6 priedas prie Gairių pareiškėjams) - aukštesnis vertinimas suteikiamas projektams, labiau nutolusiems nuo Lietuvos didžiųjų miestų centrų:
 
0 - projekto veiklos įgyvendinamos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) senamiesčių teritorijose, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo kultūros paveldo registro dokumentais 
5 – projekto veiklos įgyvendinamos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) ribose (išskyrus senamiesčių teritorijas, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo kultūros paveldo registro dokumentais1); 
10 – projekto veiklos įgyvendinamos Alytaus m., Panevėžio m., Šiaulių m. (įskaitant šių miestų seniūnijas) ribose;
15 – projekto veiklos įgyvendinamos kitose nei aukščiau išvardinta teritorijose.
 
Tai ne eliminuoja projektų, kurie įgyvendinami didžiuosiuose miestuose, tačiau teikia prioritetą labiau nutolusioms teritorijoms.
 
 


2020 07 15 00:00


Kultūra

Rodiklių paaiškinimai ir jų skaičiavimo metodika yra pateikta Gairių pareiškėjams 7 priede.
„Kampanija - įgyvendintas viešinimo ir (ar) sklaidos veiksmų planas, kurį sudaro susijusios veiklos, nuosekliai populiarinančios ir informuojančios apie kultūrinių išteklių naudojimą“.


2020 07 15 00:00


Bendraukime