D.U.K.

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Informacija apie Žalios pramonės inovacijų srities kvietimo tinkamas veiklas pateikta informacinėse skaidrėse – „Kvietimas LT07-1-EIM-K04 Žalios pramonės inovacijų srityje nuo A iki Ž. Veiklos“ - https://mita.lrv.lt/uploads/mita/documents/files/Veiklos.pdf
 

2022 04 26 00:00


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Kas gali būti pareiškėju?
Galimi pareiškėjai:
 • maža ar vidutinė įmonė (privatus juridinis asmuo);
 • didelė įmonė (privatus juridinis asmuo, kai valstybės valdoma dalis sudaro iki 25 proc.);
 • privačios, pelno siekiančios ar nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įskaitant verslo asociacijas ar klasterius. 
SVARBU! Pareiškėjas turi veikti žalios pramonės ar informacinių ir ryšių technologijų srityje. Laikoma, kad pareiškėjas vykdo veiklą nurodytose srityse, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
 • pareiškėjas kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir (ar) IRT inovatyvius produktus arba
 •  pareiškėjas yra subjektas, vienijantis subjektus, iš kurių 50 proc. kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir (ar) IRT inovatyvius produktus arba
 • pareiškėjas ketina plėsti savo veiklą, siekdamas kurti ir (ar) komercinti „žaliuosius“ arba IRT inovatyvius produktus arba
 • pareiškėjas ketina pereiti prie „žalesnių“ gamybos procesų arba modernizuoti gamybą automatizavimo ir (ar) skaitmenizavimo pagalba.
Ką apima žalioji pramonė?
Žalioji pramonė suprantama kaip pramonė, kurioje veikiantys asmenys savo ūkinėje-komercinėje veikloje taiko darnaus vystymosi principus, t. y. efektyviai naudoja neatsinaujinančius gamtos išteklius, plėtoja atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą, mažina technologinių procesų ir gaminių neigiamą poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą, taiko aplinkosaugos vadybos sistemas ir tausų vartojimą.

Kas gali būti partneriu?

Tinkami partneriai: 
 • privatūs ir viešieji juridiniai asmenys įsteigti Lietuvoje ar Norvegijoje;
 • privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos įsteigtos Lietuvoje arba Norvegijoje.
SVARBU! Partneris turi veikti žalios pramonės ar informacinių ir ryšių technologijų srityje. Laikoma, kad partneris vykdo veiklą nurodytose srityse, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
 • partneris kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir (ar) IRT inovatyvius produktus arba
 •  partneris yra subjektas, vienijantis subjektus, iš kurių 50 proc. kuria ir (ar) komercina „žaliuosius“ ir (ar) IRT inovatyvius produktus.
Ar būtina paraiškoje įtraukti partnerius? Ar skiriami papildomi vertinimo balai paraiškoms su partneriais?
Partnerystė projekte nėra privaloma, tačiau už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai (maksimalus galimas balas už partnerystę su Norvegijoje registruotu juridiniu asmeniu – 25 balai).

Ar balai už dvišalę partnerystę yra suteikiami tik tada, kai partneris yra iš Norvegijos?
Taip, papildomi balai yra suteikiami tik už partnerystę su juridiniais asmenimis, registruotais Norvegijoje. Dvišalė partnerystė yra viena iš programos tikslų, todėl tokie projektai bus laikomi prioritetiniais.

Ar partneris gali dalyvauti daugiau nei viename projekte?
Taip, projektų skaičius partneriams nėra ribojamas.

Kokia kalba turi būti parengta partnerystės sutartis?
Partnerystės sutartis gali būti sudaryta anglų ir / ar lietuvių kalbomis. Sutarties rekomendacinės formos nėra. Ji gali būti sudaroma laisva forma.

SVARBU! Partnerystės sutarties projektas turi būti pateiktas kartu su paraiška. Projektams, kuriuos nuspręsta finansuoti, pasirašyta partnerystės sutartis teikiama programos operatoriui ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos. Partnerystės sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekte (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių.

 


2022 03 28 00:00


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

 Ar galima paraišką pateikti el. paštu?
Paraišką galima pateikti tik per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) (https://dms.cpva.lt/login).
Kitais būdais nei per DMS pateiktos paraiškos bus gražintos pareiškėjui. 

Ar galima teikti daugiau nei vieną paraišką?
Pagal Kvietimą vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką. Jei pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką, bus vertinama tik pirmoji paraiška (nustatoma pagal pateikimo datą ir laiką). 
Jeigu pareiškėjas yra verslo asociacija ar klasteris, toks pareiškėjas gali pateikti daugiau nei vieną paraišką su sąlyga, kad 1) projektais, kurių paraiškos teikiamos pagal Gaires įgyvendinti, yra siekiama spręsti skirtingas verslo problemas ir 2) mokymų turinys / temos  nesidubliuoja ir 3) projektų laukiami rezultatai ir veiklos rezultatų rodikliai (ang. KPIs) yra skirtingi.

Kokia kalba turėtų būti pildoma paraiška – lietuvių ar anglų?
Lietuvos įmonės paraiškas teikia lietuvių kalba per DMS. Jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), registruotu (-ais) Norvegijoje, dokumentai arba jų dalis (nurodyti Gairių 52 punkte) gali būti parengti ir pateikti anglų kalba. 

Jei kartu su paraiška nepateikiau vieno iš privalomų dokumentų, nurodytų Gairėse?
Dokumentai, kuriuos pareiškėjas privalo pateikti su paraiška yra nurodyti Gairių 52 p. 

SVARBU! Jei su paraiška nebus pateiktas (arba pateiktas neužpildytas) bet kuris iš šių dokumentų: 
1) dokumentai, patvirtinantys projekto biudžeto pagrįstumą; 
2) dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo ir partnerio gebėjimą padengti nuosavą finansinį įnašą į projektą ir netinkamas finansuoti išlaidas; 
3) partnerystės sutarties projektas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); 
4) informaciją, reikalingą projekto atitikčiai Gairių reikalavimams ir projektų kriterijams įvertinti (Gairių 4 priedas),
paraiška bus atmesta

SVARBU!  Jei paraiškos vertinimo metu, programos operatorius kreipsis į pareiškėją su prašymu patikslinti ar pateikti papildomą informaciją, teikiamais paaiškinimais ir naujai pridedamais dokumentais gali būti teikiamos pažymos ir kiti dokumentai, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ir kurių atsakymas nebuvo gautas pareiškėjui teikiant paraišką, tikslinamos techninio pobūdžio klaidos, atliekami kiti tikslinimai, kurie nepagerina paraiškos kokybės, bet yra būtini paraiškos vertinimui.

 


2022 03 28 00:00


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Remiamos veiklos – mokymai susiję su verslo įgūdžių stiprinimu, t. y. mokymai kurie būtų skirti pareiškėjo darbuotojų verslo įgūdžių stiprinimui ar mokymai susiję su verslo pertvarkymu siekiant padidinti jo konkurencingumą. Pavyzdžiui, mokymai susiję su rinkodaros strategijų kūrimu / pardavimų skatinimu / verslo plėtros galimybių vertinimu / inovatyvių produktų komercializavimu / darbuotojų potencialo kurti inovacijas panaudojimu / verslo veikos pertvarkymu ją skaitmeninant ar „žalinant“.
SVARBU! Pagal šį kvietimą finansavimas negali būti skiriamas eksporto pagalbai. Pavyzdžiui, mokymai susiję su platinimo tinklų kūrimu Norvegijoje ­– netinkama finansuoti veikla. Tačiau mokymai / konsultavimas kuris padėtų pateikti esamą ar turimą produktą į naują rinką nėra laikomas eksporto pagalba. 

SVARBUPagal šį kvietimą šie mokymai nelaikomi mokymais, skirtais verslo įgūdžių stiprinimui ir negali būti finansuojami: mokymai, susiję su bendrųjų kompiuterinio / skaitmeninio raštingumo įgūdžių ugdymu (pvz., mokymai, kaip naudotis tokiomis operacinėmis programomis kaip „Microsoft Office“, pristatymų rengimo programine įranga, komunikacijos priemonėmis ir kt.); mokymai, konsultacijos, mokomieji vizitai skirti kompiuteriniam programavimui įskaitant programinės įrangos kūrimą ir taikymą; mokymai, susiję su organizacinės kultūros formavimu ir (ar) asmeniniu augimu (pvz., streso valdymas, konfliktų sprendimas, laiko valdymas, motyvacija, bendravimo įgūdžiai, emocinis intelektas, lyderystė, pozityvus ar kūrybiškas mąstymas ir kt.).

Kokia mokymų forma tinkama?
Galimos mokymų formos: 
 • mokymai (pareiškėjo darbuotojų dalyvavimas veikloje kurios tikslas įsigyti naujų žinių ar (ir) naujų įgūdžių);
 • mokomasis vizitas (pavyzdžiui, pareiškėjo darbuotojų vizitas pas partnerį iš Norvegijos siekiant pasidalinti gerąja patirtimi / perimti gerąsias praktikas);
 • ugdomasis vadovavimas (pareiškėjui pritaikytos konsultacijos, kurias teikia juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys atitinkamos patirties);
 • mentorystė – (pareiškėjui pritaikytos konsultacijos, kurių tikslas nukreipti teisinga linkme ieškant naujų praktinių sprendimų verslo plėtrai).
SVARBU! Naudos ir kokybės vertinimo metu bus vertinama mokymų svarba ir kompleksiškumas. Planuojant mokymus rekomenduojama atsižvelgti į parametrus už kuriuos bus suteikiami balai (žr. Gairių 2 priedas, 1 kriterijus).

Kas gali vesti mokymus? Ar mokymų paslaugos gali būti perkamos?
Mokymus gali vesti partnerio iš Norvegijos ar Lietuvos darbuotojas (-ai) ar įmonės / institucijos iš kurios yra perkamos mokymų paslaugos darbuotojas (-ai).  Mokymų paslaugos gali būti taip pat perkamos iš fizinio asmens kuris vykdo individualiąją veiklą.

SVARBU. Jeigu mokymus veda partnerio iš Norvegijos ar Lietuvos darbuotojas, jis privalo turėti ne trumpesnę nei vienerių metų atitinkamos dalykinės (teminės) srities patirtį (pavyzdžiui, inovacijų rinkodaros). Jeigu, mokymai teikiami trečiosios šalies, privalo būti užtikrinta, kad mokymus vestų asmuo, kuris turi ne trumpesnę nei vienerių metų atitinkamos srities patirtį ir bent vienerių metų patirtį vedant mokymus.

Iš ko galima nusipirkti mokymus?
Jeigu mokymai yra perkami, subjektas iš kurio yra perkamos mokymų paslaugos privalo atitikti bent vieną iš šių kriterijų: 
 • per pastaruosius 3 metus iki paraiškos pateikimo dienos subjektas dalyvavo kaip projekto vykdytojas arba projekto partneris įgyvendinant bent vieną mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektą, arba
 • per pastaruosius 3 metus iki paraiškos pateikimo dienos subjektas sukūrė ir komercializavo bent vieną inovatyvų produktą (t. y. inovatyvus produktas buvo įvestas į rinką ir yra prieinamas potencialiems vartotojams – naudojamas paties subjekto, arba yra prieinamas išoriniams produkto vartotojams), arba
 • per pastaruosius 3 metus iki paraiškos pateikimo dienos subjektas turi patirties ir ekspertinių žinių žalios pramonės inovacijų ar žiedinės ekonomikos ar IRT srityse, t. y. subjekto darbuotojai turi ekspertinių gebėjimų ir (ar) mokslinių žinių  pramonės žalinime, automatizavime, robotizavime, žiedinėje ekonomikoje ir (ar) IRT.


2022 03 28 00:00


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Kokios įrangos nusidėvėjimo išlaidos yra tinkamomis finansuoti?
Teikiant paraišką pagal programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui gaires  tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos tik naujos ar naudotos įrangos nusidėvėjimo išlaidos. Įranga turi sietis su projekto veiklomis ir turi būti būtina sėkmingam projekto įgyvendinimui pvz. mokymams naudojami kompiuteriai, projektoriai ir kita su mokymais susijusi įranga.

Kokios darbo užmokesčio išlaidos tinkamos finansuoti pagal šį kvietimą?
 • Faktinis mokymus vedančių asmenų darbo užmokestis už valandas, per kurias šie asmenys vedė mokymus
SVARBU! Išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, jei mokymus veda projekto partnerio darbuotojas.
SVARBU! Asociacijos arba klasterio (klasterio koordinatoriaus) darbuotojo arba jų narių darbuotojų vedančių mokymus savo vienijamų narių darbuotojams darbo užmokestis nėra laikomas tinkamomis išlaidomis.
 • Faktinis mokymų dalyvių darbo užmokestis už valandas, per kurias šie asmenys dalyvavo mokymuose, įskaitant kelionės laiką.
 • Pareiškėjo darbuotojo tiesiogiai dalyvausiančio mokymų organizavime faktinis darbo užmokestis, už darbo laiko skirto mokymų organizavimui valandas.
Kokios dar paslaugų išlaidos gali būtų laikomos tinkamomis? 
Mokymams vykdyti būtinos paslaugos: patalpų nuomos mokymams išlaidos, įrangos nuomos išlaidos, maitinimo paslaugų išlaidos, jei mokymai vyksta internetu, techninės / IT paslaugos. Tačiau šios išlaidos tinkamos tik tuo atveju jei mokymus vykdo projekto partneris ir  išlaidos turi neviršyti 10 proc. visų tinkamų išlaidų.

Ar tinkamos užsienio kelionių ir komandiruočių išlaidos? Į kokias šalis?
Projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos arba Norvegijos teritorijoje. 
Jei mokymų paslaugos nėra perkamos iš trečiosios šalies o mokymus veda Projekto partneris, tokiu atveju tinkamos yra mokymus vedančių fizinių asmenų kelionių Lietuvos teritorijoje ir (arba) iš Norvegijos į Lietuvą, įskaitant dienpinigius, išlaidos.
Taip pat tinkamos yra mokymų dalyvių kelionių Lietuvos teritorijoje ir (arba) iš Norvegijos į Lietuvą, įskaitant dienpinigius, išlaidos.
SVARBU! Komandiruočių ir kelionių metu Lietuvos Respublikos teritorijoje patiriamos transporto išlaidos apmokamos supaprastintai, taikant fiksuotus įkainius.


2022 03 28 00:00


Sveikata

Kolegijos išsilavinimas, jei jis įgytas po 2000 m., yra tinkamas, nes nuo šių metų kolegijoje įgytas išsilavinimas yra prilyginamas bakalauro kvalifikaciniam laipsniui.


2021 06 03 10:00


Sveikata

Numatyti 5 dienų mokymai Kaune, 2 savaitės savarankiško ruošimosi namuose ir vėl 5 dienų mokymai Kaune. Atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto planuojamus mokymus projekto biudžete nusimatykite 2 komandiruotes po 5 dienas į Kauną. Primename, kad nakvynė bus užtikrinta iš LSMU pusės, jums reikia planuotis tik kelionę ir dienpinigius.

2021 06 03 09:59


Sveikata

Taip, automobilio kaina biudžete turi būti pagrįsta. Kvietimo gairėse yra numatyta maksimali suma automobilio pirkimui, kuri bus finansuojama programos lėšomis, tačiau tai nereiškia, kad automobilis privalo tiek ir kainuoti. CPVA atliko  jei pareiškėjas vadovausis šiuo tyrimu ir į biudžetą trauks 14 502 eurus, tuomet jokio papildomo rinkos tyrimo atlikti nereikės. Tačiau jei pareiškėjas nuspręs į biudžetą įtraukti didesnę sumą nei numatyta atliktame rinkos tyrime, tuomet turės būti pagrįsta kodėl pasirinktas brangesnis automobilis.


2021 06 03 09:57


Sveikata

Partnerystė projektuose nėra privaloma, vadinasi projekto paraišką galite teikti be partnerių. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad už partnerystę su valstybių donorių organizacijomis  Naudos ir kokybės vertinimo metu (Gairių 5 priedas) yra skiriami papildomi balai.


2020 11 19 15:57


Sveikata

CPVA atkreipia pareiškėjų dėmesį, kad partnerių paieška vykdoma pačių projektus planuojančių organizacijų atstovų iniciatyva.
Norintiems susirasti projekto partnerį iš Norvegijos Karalystės, rekomenduojame kreiptis į programos partnerių atstovus - Norvegijos nacionalinį visuomenės sveikatos institutą. Kreipiantis dėl projektų partnerio paieškos reikėtų aiškiai suformuluoti savo planuojamo projekto idėją bei siekiamus rezultatus, nurodyti kriterijus pageidaujamam partneriui.
Kontaktiniai asmenys, kurie įvertinę užklausą galės Jus nukreipti į efektyviai partnerystei tinkančias organizacija Norvegijoje:
 
 
Programos partneriai neįsipareigoja padėti užmegzti kontaktus su pareiškėjui reikalingomis organizacijomis, tačiau turėdami galimybę, pasidalins naudingais kontaktais. 


2020 11 19 15:52


Bendraukime