D.U.K.

Kultūra

Taip, projektai pajamas generuoti gali, netgi turėtų, nes Gairių pareiškėjams 30 p. nurodo, jog visi finansuoti projektai turi prisidėti prie Programos rezultato "30.1. Metinių pajamų padidėjimas dėl projekto veiklų" siekimo. Planuojamas pajamų gavimas parodys, kaip projektas prisidės prie atitinkamo projekto rodiklio siekimo, tačiau neturės įtakos projektui išmokamai mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumai.


2020 07 14 14:59


Kultūra

Įrangos kiekis ribojamas nėra. Ilgalaikis turtas (3 išlaidų kategorija) gali būti įsigyjama, jei jis yra būtinas projektui įgyvendinti ir jo rezultatams pasiekti. Ar tinkamos bus tik nusidėvėjimo ar visos įrangos įsigijimo išlaidos, aprašyta minėtame gairių pareiškėjams 49 p.

Ar galima įsigyti tik įranga, priklausys nuo to, kaip jūs atkursite / pritaikysite objektą kultūros reikmėms.

2020 07 14 14:54


Kultūra

Kaip nurodyta Gairių pareiškėjams 7 priede, „Vietos bendruomenės įgyvendintais projektais laikomi projektai, kurių projekto vykdytojas yra vietos bendruomenė ir kurių projektai buvo įgyvendinti“.
Pavyzdžiui, projekto vykdytojas yra kažkuri Lietuvos vietos bendruomenė, kuri kartu su partneriais sėkmingai įgyvendino projektą. Vadinasi Programa įskaičiuos šį projektą į rodiklio „Vietos bendruomenių (projekto vykdytojai) įgyvendintų projektų dalis“ siekiamą reikšmę. Atitinkamai projekto stebėsenos rodiklis bus 100 proc. (iš 1 įgyvendinto projekto 1 yra įgyvendintas vietos bendruomenės).


2020 07 13 15:10


Kultūra

Gairių pareiškėjams 9.3. papunktis, numato, kad finansavimas yra skiriamas „reikšmingų kultūros vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, ir / ar nekilnojamųjų kultūros vertybių iš kultūros vertybių registro atgaivinimui per kultūrines veiklas.“, 28.1. nurodo, kad tinkamas finansuoti projektas yra tas, kurio metu „bus atkurtos ir kultūros reikmėms pritaikytos vietos, neįtrauktos į kultūros vertybių registrą.“. Iš šių gairių punktų matoma, kad siekiama ne statyti naujus statinius, o atkurti, pritaikyti ir įveiklinti jau esamus pastatus bei erdves.
Atkreipiame dėmesį, kad tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidų kategorijoje „2. Ranga (statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai)“  (projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą) yra:
1. Esamų pastatų, skirtų kultūrinės veiklos vykdymui, statybos išlaidos;
2. Esamų inžinerinių statinių, skirtų kultūrinės veiklos vykdymui ar skirtų pastatų tinkamam kultūrinės veiklos užtikrinimui, statybos išlaidos;
3. Viešųjų erdvių, aplinkos (sklypų), skirtų kultūrinės veiklos vykdymui, tvarkymo ir su tuo susijusios išlaidos;
4. Numatytiems statybos darbams atlikti būtinos inžinerinių paslaugų, numatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išlaidos.


2020 07 13 09:20


Bendraukime