Suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų plėtotė taikant e mokymą

Suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų plėtotė taikant e mokymą
  • Projekto kodas: EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-014
  • Projekto laikotarpis: 2015-10-01 - 2016-09-30
  • Projekto vykdytojas: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Panaudota projekto lėšų suma 55873.98
Paramos suma 62523.48
Bendra projekto vertė
73557.03
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Lietuvos darbo biržos duomenimis (EURES, 2014), 2014 m. liepos 1d. buvo registruota 156,5 tūkst. bedarbių (8,6 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų). Didžioji jų dalis neturi įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų turima kvalifikacija neatitinka šiuolaikinės darbo rinkos poreikių. Daugiau nei penktadalis užimtų gyventojų (22,9 proc.) dirba neturėdami kvalifikacijos, t. y. yra pabaigę tik pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas. Tai atskleidžia suaugusiųjų įtraukimo į mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimo svarbą sudarant jiems kuo palankesnes sąlygas. Suaugusiųjų švietimo vaidmuo akcentuojamas Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų dokumentuose (Hamburgo deklaracija, 1997; Lisabonos strategija, 2000; Hagos deklaracija, 2000; Darnaus vystymosi švietimo strategija, 2005, Europos Parlamento rezoliucija dėl švietimo, mokymo ir strategijos „Europa 2020“, 2012 ir kt.). Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plane (patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-851) nurodoma, kad, palyginti su Europos Sąjungos šalimis, 2011 m. Lietuvoje 25–64 m. gyventojų, dalyvaujančių formaliajame ar neformaliajame švietime, dalis buvo 1,5 karto mažesnė nei Europos Sąjungos šalių vidurkis (atitinkamai 5,9 proc. ir 8,9 proc.), o nuo Europos Sąjungos 2020 m. siekinio (15 proc.) ji skyrėsi 2,5 karto. Švietimo strategijoje iškelti siekiai – kad 2017 m. mokymosi visą gyvenimą lygis siektų 8 proc., o 2022 m. – 12 proc. Pastaruoju metu Lietuvoje suaugusiųjų švietimo sistemoje sudarytos tam tikros galimybės įgyti ar patobulinti profesinę kvalifikaciją, tačiau atlikusių suaugusiųjų švietimo tyrimus Lietuvoje mokslininkų yra išskirti tokie tobulintini suaugusiųjų švietimo aspektai: programų lankstumas, dalykų turinio šiuolaikinės darbo rinkos atitikimas, dėstytojų kompetentingumas, profesinei veiklai būtinų kompetencijų ugdymas, šiuolaikinių metodų taikymas. E-mokymas(is) yra šiuolaikinis mokymo ir mokymosi organizavimo būdas Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistemoje išnaudojamas dar nepakankamai. Projekto pareiškėjas, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, turi suaugusiųjų mokymo patirtį. Tęstinis profesinis mokymas centre apima suaugusiųjų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą (-si). Programų trukmė įvairi: nuo 1 dienos iki 150 darbo dienų. Centras siūlo 49 formaliojo ir 48 neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programas, skirtas profesinei kvalifikacijai ar atskiroms kompetencijoms įgyti. Centro turima ilgalaikė patirtis suaugusiųjų mokyme parodė e-mokymo(-si) organizavimo būtinumą, kuris leistų mokymo paslaugomis apimti platesnę vartotojų imtį ir geriau patenkinti besimokančiųjų poreikius. Projekto tikslai: 1) padidinti suaugusiųjų mokymo(-si) galimybes modernizuojant ugdymo turinį taikant e-mokymą (-ąsi). Projektas skirtas parengti suaugusiųjų e-mokymo (-si) gaires pritaikant Norvegijos gerąją praktiką ir, kartu su Norvegijos partneriu, parengti bendrą suaugusiųjų e-mokymo (-si) modulį. Taip pat, numatoma sukurti suaugusiųjų e-mokymo (-si) organizavimo tarpusavio konsultacijų (internetu) forumą. Projektas apims šių tikslinių grupių asmenis pagal numatomas kvalifikacijos tobulinimo priemones: • profesinę reaktyvaciją, reiškiančią anksčiau įgytos tam tikros profesinės kvalifikacijos atnaujinimą (moterys po vaiko auginimo atostogų, asmenys po ilgalaikės pertraukos ar dėl ligos, kai laikinai nutraukiama profesinė veikla, į kurią po kurio laiko grįžtama); • profesinį perkvalifikavimą, kuriuo įgyjama kita, iki šiol dar neturėta, kvalifikacija, suteikianti galimybę pereiti iš vienos profesinės veiklos į kitą (jauni ar ilgalaikiai bedarbiai).

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX