Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas

Daugiataučio Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimo mokymesi visą gyvenimą didinimas tobulinant švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas
  • Projekto kodas: EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-009
  • Projekto laikotarpis: 2015-10-01 - 2016-09-30
  • Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Šalčininkų švietimo ir informavimo centras"
Panaudota projekto lėšų suma 77182.10
Paramos suma 82128.30
Bendra projekto vertė
82128.30
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Šalčininkų raj.

 

Eurostat duomenimis 2013 m. Lietuvoje mokymosi visą gyvenimą rodiklis (dalyvavimas mokymesi per paskutines 4 savaites) tarp 25-64 metų gyventojų sudarė 5,7 proc. (Europos Sąjungos vidurkis 2013 m. – 10,5 proc.). Tuo tarpu suaugusiųjų švietimo ekspertų teigimu, Šalčininkų rajono suaugusiųjų dalyvavimas mokymesi visą gyvenimą ženkliai žemesnis už Lietuvos vidurkį. Šalčininkų rajonas faktiškai išlieka menkai integravęsis į šalies pilietinį ir socialinį gyvenimą, o ekonominiai rajono rodikliai vieni žemiausių tarp visų šalies savivaldybių. Žemam suaugusiųjų mokymosi lygiui Šalčininkų rajone turi įtakos šie faktoriai: 1. Silpnos suaugusiųjų švietimo bendruomenės bendrosios, pirmiausiai, tarpkultūrinės kompetencijos. 2. Trūksta suaugusiųjų švietimo plėtotės koordinavimo. Projektas prisideda prie andragogų profesinės veiklos aprašo (2013), Lietuvos neformaliojo švietimo įstatymo (2014), EK mokymosi visą gyvenimą darbotvarkės (2011), ET 2020, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014-2016 metų veiksmų plano (2014) ir kt. strateginių dokumentų nuostatų bei tikslų įgyvendinimo. Projektu siekiama didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrines kompetencijas. Projekto veiklos sufokusuotos į Šalčininkų rajono mokymosi visą gyvenimą sistemos bei suaugusiųjų švietimo darbuotojų tarpkultūrinių kompetencijų ugdymą perimant Islandijos patirtį. Projekto rezultatai: surengtos dvi kvalifikacijos tobulinimo stažuotės į Islandiją (kiekvienoje jų dalyvaus po 10 asmenų); panaudojant Islandijos gerąją patirtį bus parengtos rekomendacijos Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai dėl neformaliojo švietimo plėtros savivaldybėje, surengtas bendradarbiavimo renginys (tarptautinė konferencija), kurioje dalyvaus 30 asmenų ir bus pristatyta projekto patirtis bei parengtos rekomendacijos, parengtas bendradarbiavimo su islandų partneriu dokumentas. Projekto trukmė: 12 mėn. Projekto veiklos tiesiogiai prisideda projekto tikslų įgyvendinimo. Projekto tikslinės grupės - pareiškėjo ir partnerio atstovai, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir švietimo skyriaus darbuotojai, savivaldybei pavaldžių ir nepavaldžių suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų vadybinis, administracinis ir pedagoginis personalas, kiti mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojai. Dalyvaudami projekto veiklose jie patobulins tarpkultūrines kompetencijas. Įgytos naujos žinios ir įgūdžiai padės jiems veiksmingiau atsakyti į kintančius visuomenės poreikius suaugusiųjų švietimo sistemai. Naujus iššūkius švietimo bendruomenės kvalifikacijos kėlimui sudaro didėjantis mokymo tarptautiškumas. Stiprėja poreikis ugdyti mokinių ir suaugusiųjų tolerancijos ir kultūrinio atvirumo vertybes, būtinas globalizacijos sąlygomis. Įgyta patirtis kitokias tradicijas turinčioje švietimo sistemoje ir kitokioje kultūrinėje aplinkoje švietimo darbuotojams užtikrins galimybes įgyti tarpkultūrines kompetencijas, kurių svarba vis labiau tampa neginčijama ugdymo(si) procese. Projekto partneris Jafnréttishús pasirinktas tikslingai, kadangi turi didelį įdirbį tarpkultūrinių kompetencijų ugdymo srityje. Partnerio dalykinės kompetencijos veiksmingai prididės prie projekto tikslų įgyvendinimo. Pažymėtina, kad projektas bus įgyvendintas daugiataučiame Šalčininkų rajone, kuriame suaugusiųjų švietimo darbuotojams yra labai svarbios tarpkultūrinės kompetencijos, kurių jie stokoja. Projekto partneris Jafnréttishús betarpiškai dalyvaus įgyvendinant projektą: parengs stažuočių programas ir užtikins jų įgyvendinimą vizitų Islandijoje metu; konsultuos rengiant rekomendacijas savivaldybei dėl neformaliojo švietimo plėtros; bendradarbiaus rengiant bendradarviavimo renginio (tarptautinės konferencijos) programą bei perskaitys pranešimą apie Jafnréttishús iniciatyvas plėtojant suaugusiųjų tarpkultūrinį ugdymą bei projekte įgytą patirtį.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX