Projektų vykdytojai, įgyvendinę projekto veiklas, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų po visų projekto veiklų įgyvendinimo pateikti CPVA galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (Administravimo taisyklių 22 priedas) kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, jei projekto įgyvendinimo sutartyje nenustatytas kitas galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas.

Patikrinusi ir įvertinusi galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, CPVA:

  • gali ją patvirtinti, išskyrus atvejus, kai galutiniame mokėjimo prašyme nurodytos projekto išlaidos ar jų dalis yra apmokamos taikant sąskaitų apmokėjimo būdą ir (ar) kai CPVA nustato, kad išmokėta lėšų suma yra didesnė, nei būtina projektui įgyvendinti. Tokiu atveju sprendimas dėl galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo priimamas tada, kai projekto vykdytojas pateikia CPVA visų galutiniame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas ir (ar) grąžina lėšų perviršį;
  • paprašyti projekto vykdytojo papildomos informacijos, nustatyti terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją, ir (ar) nuspręsti atlikti projekto patikrą vietoje;
  • atmesti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą – išdėstyti atmetimo motyvus ir nustatyti terminą, per kurį projekto vykdytojas turi ištaisyti ataskaitos ir (ar) projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

5 metus po galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo dienos projekto vykdytojas privalo kasmet, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos, teikti CPVA ataskaitas po projekto užbaigimo (Administravimo taisyklių 23 priedas). Ataskaita po projekto užbaigimo teikiama kaip informacija CPVA, siekiant užtikrinti duomenų apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą. Projekto įgyvendinimo sutartyje gali būti nustatomas trumpesnis ataskaitos po projekto užbaigimo teikimo laikotarpis. CPVA turi įsitikinti, kad pateikta informacija teisinga, ir gali paprašyti projekto vykdytojo ataskaitą po projekto užbaigimo patikslinti.

Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos ar ataskaitos po projekto užbaigimo, CPVA turi raštu jam apie tai priminti ir nustatyti terminą, per kurį galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita ar ataskaita po projekto užbaigimo turi būti pateikta. Jeigu projekto vykdytojas galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos laiku nepateikia net ir po priminimo ir (ar) ataskaitoje pateikti klaidingi duomenys, CPVA gali nustatyti pažeidimą ir inicijuoti paramos ir bendrojo finansavimo lėšų mokėjimo sustabdymą, projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimą ir (ar) išmokėtų lėšų arba jų dalies grąžinimą, kaip numatyta projekto įgyvendinimo sutartyje.

Daugiau informacijos apie galutinę projekto ataskaitą rasite Administravimo taisyklėse, kurias galite rasti pasirinkę skiltį „Dokumentai“ ir nurodę „Visai programai taikomi teisės aktai“.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX