Norvegijos patirties suaugusiųjų švietimo srityje diegimas Lietuvoje

Norvegijos patirties suaugusiųjų švietimo srityje diegimas Lietuvoje
  • Projekto kodas: EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-010
  • Projekto laikotarpis: 2015-09-30 - 2016-09-30
  • Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Panaudota projekto lėšų suma 110586.34
Paramos suma 97650.49
Bendra projekto vertė
114882.94
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Druskininkų, Šalčininkų raj., Švenčionių raj., Lazdijų raj.

 

Eurostat duomenimis, Lietuvoje pastaraisiais metais mokymosi visą gyvenimą rodiklis (dalyvavimas mokymęsi per paskutines 4 savaites) tarp 25–64 metų gyventojų svyravo tarp 5,2–5,7 proc. (Europos Sąjungos vidurkis 2013 m. – 10,5 proc.). PIAAC tyrimų rezultatai kitose Europos Sąjungos šalyse, rodo, kad kas penkto suaugusiojo Europoje raštingumo lygis yra žemas, o matematiniai gebėjimai – menki, ir kad kas ketvirtas nesugeba tinkamai naudotis informacinėmis technologijomis. Panašias prielaidas apie nepakankamą bazinių kompetencijų lygį, remiantis tais rezultatais, galima daryti ir Lietuvoje. Programoje „ET 2020“ numatoma siekti, kad Europoje iki 2020 m. mažiausiai 15 proc. suaugusiųjų dalyvautų mokymosi visą gyvenimą procese. Šiuo projektu bus siekiama didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas ir teikiant efektyvią pagalbą suaugusiųjų švietimo institucijoms bazinių kompetencijų stiprinimo srityje. Projektas taip pat prisidės prie Lietuvos neformaliojo švietimo įstatymo (2014), EK mokymosi visą gyvenimą darbotvarkės (2011), „ET 2020“, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano (2014) ir kt. strateginių dokumentų nuostatų bei tikslų įgyvendinimo. Numatomi projekto rezultatai: surengtos dvi kvalifikacijos tobulinimo stažuotės į partnerio instituciją Norvegijoje; panaudojant Norvegijos gerąją patirtį parengta ir išleista Praktinė andragogo knyga bei Gerosios praktikos vadovas, skirti suaugusiųjų bazinių kompetencijų plėtojimui Lietuvoje; inicijuotas metodinių priemonių pristatymas ir diegimas 4 probleminėse Lietuvos savivaldybėse; surengtas bendradarbiavimo seminaras, dalyvaujant Norvegijos partneriui, Lietuvoje. Taip pat projekte bus parengtos tolimesnio bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi su Norvegijos partneriu Vox suaugusiųjų švietimo srityje gairės. Projekto veiklos sufokusuotos į mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų ir KPMPC darbuotojų kompetencijų ugdymą suaugusiųjų bazinių gebėjimų plėtojimo srityje, perimant Norvegijos patirtį. Projekto veiklos tiesiogiai prisideda projekto tikslų įgyvendinimo. Projekto trukmė – 13 mėn. Projekto tikslinės grupės – pareiškėjo ir partnerio atstovai, mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojai, švietimą vykdančių institucijų vadybinis, administracinis ir pedagoginis personalas. Projekto veiklos turės teigiamą įtaką pareiškėjo ir kitų švietimo institucijų veiklai - sustiprės suaugusiųjų švietimo institucijų atstovų gebėjimai efektyviau dirbti suaugusiųjų bazinių kompetencijų plėtojimo srityje, bus sėkmingai diegiama efektyvi VOX darbo patirtis šioje srityje, gerės bazinių kompetencijų mokymo kokybė, didės besimokančiųjų skaičius. Projekto partneris VOX yra norvegų agentūra, kuri atsakinga už mokymąsi visą gyvenimą ir pavaldi Norvegijos švietimo ir tyrimų ministerijai. Pagrindinis VOX tikslas yra remti žmonių aktyvų pilietiškumą, pagerinti įsidarbinimo galimybes ir paskatinti dalyvavimą švietime. Projekto partneris sėkmingai vysto veiklą tokiose suaugusiųjų švietimo srityse, kuriose pareiškėjui, atsakingam už suaugusiųjų švietimo sistemos plėtojimą, svarbu perimti patirtį ir ją diegti Lietuvoje. Partneris Vox projekte prisidės žmogiškaisiais ištekliais, dalindamasis patirtimi apie suaugusiųjų bazinių kompetencijų plėtrą Norvegijoje, taikomas mokymo metodikas ir finansavimo schemas, perteikdamas žinias stažuočių ir bendradarbiavimo seminaro metu, konsultuodamas dėl metodinių priemonių rengimo.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX