Pilietiškumo kompetencijų plėtojimas vykdant švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą

Pilietiškumo kompetencijų plėtojimas vykdant švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą
  • Projekto kodas: EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-007
  • Projekto laikotarpis: 2015-07-01 - 2016-06-30
  • Projekto vykdytojas: LIETUVOS KONFLIKTŲ PREVENCIJOS ASOCIACIJA
Panaudota projekto lėšų suma 96115.87
Paramos suma 99049.11
Bendra projekto vertė
99049.11
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Šiuolaikinėje visuomenėje vis stipriau įsitvirtina nuostata, jog demokratijos puoselėjimo sėkmė priklauso nuo aktyvaus piliečių dalyvavimo tvarkant visuomeninio bei valstybinio gyvenimo reikalus. Siekiant kurti atvirą, darnią visuomenę demokratiškoje šalyje, kiekvienam piliečiui svarbu domėtis jį supančia aplinka, kritiškai vertinti informaciją ir sąmoningai pasirinkti sprendimus, nebijoti kritikos ir atvirai reikšti nuomonę, suvokti tolerancijos kitam asmeniui svarbą, ugdyti socialinį pasitikėjimą, suprasti solidarumo reikšmę kitų socialinių grupių atžvilgiu, aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Aktyvus pilietiškumas pasireiškia per dalyvavimą visuomeniniame darbe, atliekant savanorystės praktikas, sprendžiant socialines problemas. Visi išvardyti dalykai sudaro pilietinio sąmoningumo, aktyvaus pilietiškumo esmę. Tyrimai rodo, jog Lietuvoje dar nėra pakankamos kritinės masės piliečių, aktyviai dalyvaujančių politiniame ir visuomeniniame gyvenime, jiems trūksta pilietinės savimonės. Pilietiškumas neatsiranda savaime, tai vertybė, įgūdis, kurio reikia mokytis. Šiuo metu Europos taryba kaip tik kuria demokratiškumo, pilietinio sąmoningumo kompetencijų ugdymo gaires. Siekiant kritiškai mąstančių ir pilietiškai aktyvių žmonių dalyvavimo visuomenėje, svarbus vaidmuo tenka suaugusiųjų švietėjams. Jų pačių pilietinis sąmoningumas bei pasirengimas skatinti pilietinį dialogą ir diskusijas, plėtoti suaugusių asmenų pilietiškumo kompetencijas yra svarbi prielaida siekiant teigiamų pokyčių visuomenėje. Todėl iškyla poreikis gilinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų žinias ir gebėjimus, susijusius su pilietiškumu, jo samprata, pilietiškumo kompetencijų plėtojimo (demokratinių, tarpkultūrinių, kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kt.) integracija į suaugusiųjų švietimo turinį ir praktiką. Projektas skirtas atliepti šį poreikį. Juo siekiama tobulinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų kvalifikaciją pilietiškumo, pilietinio sąmoningumo srityje, kas sudarys prielaidas ir galimybes plėtoti suaugusiųjų aktyvaus pilietiškumo kompetencijas. Projekto tikslui pasiekti numatyti tokie uždaviniai: 1) perimti Norvegijos ir Europos tarybos patirtį gilinant švietimo darbuotojų žinias, supratimą ir gebėjimus, susijusius su pilietinio sąmoningumo didinimu (suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymosi vizitai Norvegijoje); 2) perduoti ir taikyti Norvegijos bei Europos tarybos patirtį tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kvalifikaciją pilietiškumo srityje (nacionaliniai mokymai Lietuvoje; praktiniai pilietiškumo gebėjimų taikymo atvejai); 3) įvertinti projekto metu patobulintas pilietiškumo kompetencijas ir jų taikymą. Projekto metu bus parengti 5 suaugusiųjų švietėjai-ekspertai. Jie mokymosi vizito Norvegijoje metu perims pilietiškumo kompetencijų plėtojimo metodiką, kurią nacionalinių mokymų metu (3 mokomieji seminarai) kaskadiniu principu perduos savo kolegoms – suaugusiųjų švietimo darbuotojams, Lietuvoje. Šie įgytas žinias ir minėtą metodiką išbandys praktikoje, kartu su suaugusiaisiais planuodami ir įgyvendindami bei reflektuodami pilietiškumo atvejus. Pagrindiniai projekto rezultatai: mokomasis vizitas Norvegijoje; 2 dienų seminaras Lietuvoje; 5 suaugusiųjų švietėjų-ekspertų ir 40 suaugusiųjų švietimo darbuotojų, patobulinusių kvalifikaciją pilietinio sąmoningumo ugdymo, aktyvaus pilietiškumo kompetencijų plėtojimo srityje; metodika, aprašanti pilietiškumo konceptą, pilietiškumo kompetenciją ugdymo metodiką bei pateikianti praktinius pilietiškumo raiškos atvejus; konferencija, kurios metu bus reflektuojama projekto metu įgyta patirtis bei rekomendacijos, apimančios pilietiškumo kompetencijų plėtojimo metodikos tobulinimo gaires.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX