Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės Inovacijų programos Partnerystės projektų schema

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemą (toliau - Schemą).

Kvietimo teikti paraiškas numeris

NOR-LT09-ŪM-K-04

Tikslas

 

Didinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, įskaitant žaliųjų sprendimų taikymą esamose tradicinės gamybos įmonėse, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir verslumą. Skatinti aktyvesnį Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės verslo įmonių ir organizacijų bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus verslo projektus.

Remiamos veiklos

 

Schemos lėšomis bus finansuojamos projektų veiklos, susijusios su:

1. naujų aplinkosaugos technologijų sukūrimu, jų diegimu ar pateikimu į rinką;

2. esamų technologinių procesų reikšmingu patobulinimu, siekiant sumažinti jų neigiamą poveikį aplinkai ir (arba) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, jų pateikimu į rinką;

3. naujų inovatyvių aplinkosaugos technologijų įsigijimu ir diegimu;

4. naujos inovatyvios aplinkosauginės programinės, technologinės ir (arba) gamybinės įrangos (gamybinių technologinių linijų, įrenginių, mašinų ar pan.) įsigijimu ir diegimu.

Schemos lėšomis finansavimas bus teikiamas Lietuvos rinkos mastu ir (arba) tik pareiškėjo įmonėje inovatyvioms technologijoms, technologiniams procesams, programinei, technologinei ir (arba) gamybinei įrangai.

Tinkami pareiškėjai

 

Tinkamas pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne mažiau kaip vienus metus iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos ir atitinkantis visus Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Gairių 2 priedas) 1 ir 2 punktuose, išskyrus 1.1.1.4 ir 1.1.1.5 papunkčiuose, išvardytus reikalavimus.

Pareiškėjas gali nuspręsti įgyvendinti projektą su partneriu (-iais), pretenduojančiu (-iais) gauti finansavimą arba nepretenduojančiu (-iais) jo gauti. Partnerio (-ių) dalyvavimas projekte turi būti pagrįstas projekto paraiškoje. Pareiškėjas partneriais turi pasirinkti tik tuos juridinius asmenis, kurie įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais.

Pagal Programą skatinama įgyvendinti dvišalius partnerystės projektus, tačiau į projektą neprivaloma įtraukti partnerio. Dvišaliu partnerystės projektu laikomas projektas, įgyvendinamas kartu su Norvegijos Karalystėje registruotu (-ais) partneriu (-iais), nesusijusiu (-iais) su pareiškėju. Už partnerio (-ių), kuris (-ie) yra juridinis (-iai) asmuo (-enys), registruotas (-i) Norvegijos Karalystėje, įtraukimą į projektą skiriami papildomi balai projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.

Projekto partneriu dvišaliame partnerystės projekte gali būti juridinis (-iai) asmuo (-enys) (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas (-i) Norvegijos Karalystėje pagal šios valstybės teisės aktus, kurio (-ių) veikla susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis ir kuris atitinka visus Gairių 2 priedo 1 punkte, išskyrus 1.1.1.2–1.1.1.3 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris pretenduoja gauti finansavimą, arba visus Gairių 2 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.1.3.6–1.1.3.9 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris nepretenduoja gauti finansavimo.

Į projekto įgyvendinimą gali būti įtrauktas juridinis (-iai) asmuo (-enys) (įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris), registruotas (-i) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurio (-ių) veikla susijusi su žaliosios pramonės inovacijomis ir kuris atitinka visus Gairių 2 priedo 1 punkte, išskyrus 1.1.1.3–1.1.1.4 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris pretenduoja gauti finansavimą, arba visus Gairių 2 priedo 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.5, 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.1.3.6–1.1.3.9 papunkčiuose išvardytus reikalavimus, jei projekto partneris nepretenduoja gauti finansavimo.

Pareiškėjas ir partneris (-iai), teikdami paraišką, turi pateikti galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, parengtos lietuvių, jei partneris (-iai) registruotas (-i) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, arba anglų kalba, jei bent vienas partneris registruotas Norvegijos Karalystėje pagal Norvegijos Karalystės teisės aktus, kopiją.

Kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo

biudžetas

3.130.906,61 EUR

Ūkio ministerija pasilieka teisę didinti pagal šį kvietimą planuojamą paskirstyti finansavimo sumą iki 3.579.997,25 EUR

Minimali ir maksimali projekto paramos suma

Mažiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 170.000,00 EUR.

Didžiausias skiriamas finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 1.500.000,00 EUR.

Projekto finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas nustatomas kaip procentinė finansavimo išraiška, skaičiuojama nuo bendros tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Finansavimo intensyvumas nustatomas pareiškėjui ir kiekvienam partneriui atskirai. Finansavimo intensyvumas gali siekti:

  1. 45 procentus – labai mažai ar mažai įmonei;
  2. 35 procentus – vidutinei įmonei;
  3. 25 procentus – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų institucijai.

Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15 procentų.

Paraiškų pateikimo terminas ir būdai

 

Paraiškų pateikimo pradžia: 2015 m. vasario 11 d. 8.00 val.

Paraiškų pateikimo pabaiga: 2015 m. balandžio 13 d. 17.00 val.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino gali būti išsiųstos naudojantis registruoto pašto ir (arba) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos asmeniškai.

Paraiška laikoma gauta laiku, jeigu išsiuntimo vietos pašto spaudo data ar įteikimo pasiuntiniui data ne vėlesnė negu galutinė paraiškų pateikimo data.

Pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę paraiškos versiją.

Projekto įgyvendinimo terminai

Projekto įgyvendinimo sutartis įsigalioja kai ją pasirašo paskutinė projekto įgyvendinimo sutarties šalis.

Visos projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, bet ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d.

Paraiškų pateikimo vieta

Paraiškos teikiamos adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra,

S. Konarskio g. 13, LT-03109, Vilnius.

Papildomos informacijos teikimas

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt

Marius Navadunskis

Tel. (8 5)  219 1340

Faks. (8 5) 251 4401

Atsakymo į elektroniniu paštu arba faksu pateiktą klausimą terminas – ne daugiau kaip 5 darbo dienos nuo paklausimo gavimo CPVA dienos.

Kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo dokumentus

Detalesnę informaciją apie kvietimą galima rasti Partnerystės projektų schemos gairėse. Visi su kvietimu susiję dokumentai ir paraiškos dokumentų el. formos yra patalpintos interneto svetainėse: www.norwaygrants.lt, www.cpva.lt.

Daugiau informacijos apie Norvegijos finansinį mechanizmą, įskaitant ir paramą reglamentuojančias taisykles, galima rasti internetiniame puslapyje www.eeagrants.org

Projektų atrankos būdas

 

Finansavimas projektams skiriamas taikant projektų konkurso atrankos būdą.

Paraiškų vertinimą atliks CPVA. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundai turi būti teikiami ir svarstomi Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) priima Lietuvos Respublikos ūkio ministras, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Gairės pareiškėjams

Gairės pareiškėjams

2014 11 28 Ūkio ministro įsakymas dėl Gairių keitimo

4 Gairių priedas - paraiškos B dalis

7 Gairių priedas

Paraiškos A dalies forma

Aktuali informacija pildantiems paraiškas

Reikalavimai verslo planui

Reikalavimai verslo planui

Atkreipiame dėmesį - visi skaičiavimai verslo plane turi būti pateikti eurais!

Pagal kvietimą pateiktų paraiškų sąrašas Pateiktų paraiškų sąrašas
Paraiškų vertinimo informacija
 
 
Informacija apie pasirašytas sutartis Informacija apie pagal kvietimą teikti paraiškas sudarytas sutartis

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX