Pareiškėjui norint sudaryti projekto įgyvendinimo sutartį reikia:

  • Prieš projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymą privalo atsidaryti arba paskirti banke atskirą sąskaitą projekto paramos ir bendrojo finansavimo lėšoms (išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo ir (ar) jo partnerio išlaidoms apmokėti numatoma taikyti tik išlaidų kompensavimo būdą be avanso), CPVA raštu pateikti jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pakeitimus, jei tokie buvo padaryti.
  • Sudaryti trišalę projekto įgyvendinimo sutartį su programos operatoriumi (atitinkama ministerija ar įstaiga) ir CPVA. Projekto įgyvendinimo sutartį pasirašo pareiškėjo, CPVA ir programos operatoriaus įgalioti atstovai. Projekto įgyvendinimo sutartis sudaroma 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią.
  • Projekto įgyvendinimo sutartis sudaroma su pareiškėju, pateikusiu paraišką. Su projekto partneriais projekto įgyvendinimo sutartis nėra sudaroma.
  • CPVA, suderinusi su pareiškėju ir programos operatoriumi projekto įgyvendinimo sutarties projektą, išsiunčia jį pareiškėjui ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto įgyvendinimo sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo sutarties išsiuntimo dienos, jei pasirašančios šalys nenurodo svarbių priežasčių pratęsti šį terminą.
  • Jei pareiškėjas be pateisinamos priežasties per CPVA rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą projekto įgyvendinimo sutarties nepasirašo, CPVA apie tai informuoja programos operatorių ir siūlo pakeisti sprendimą dėl finansavimo projektui skyrimo.
  • Projekto įgyvendinimo sutartis įsigalioja nuo visų šalių pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo sutartis galioja, kol šalys įvykdo visus projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytus įsipareigojimus, arba projekto įgyvendinimo sutartis nutraukiama.
  • Projekto įgyvendinimo sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135,  nustatyta tvarka ir būdais ir laikantis projekto įgyvendinimo sutarties nuostatų.
  • Jei projekto veiklos nepradėtos vykdyti per 3 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos, programos operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį.

Visi reikalavimai susiję su projekto sutarties pasirašymu nustatyti Gairėse pareiškėjams.

CPVA ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paskutinės pagal kvietimą projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos informaciją apie pasirašytas projektų įgyvendinimo sutartis paskelbia svetainėje www.norwaygrants.lt arba www.eeagrants.lt prie atitinkamos programos skiltyje „Naujienos“ – nurodo projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą, pateikia trumpą projekto aprašymą, bendrą projekto vertę ir projektui skirtą finansavimo lėšų sumą.

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX