Projekto įgyvendinimo sutarties priežiūra ir projekto patikros vietoje atliekamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka ir laikantis projekto įgyvendinimo sutarties nuostatų.

Patikrų vietoje tikslas – atvykus į projekto įgyvendinimo vietą įsitikinti, ar projekto vykdytojas projektą įgyvendina tinkamai, ar agentūrai pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga, ar pasiekti planuoti projekto rezultatai.

Patikros gali būti planinės arba neplaninės. Jas atlieka VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) paskirti mažiausiai du agentūros darbuotojai.

Planinės patikros vietose atliekamos pagal parengtą ir patvirtintą metinį planą. Bent kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį bus atlikta planuota patikra projekto įgyvendinimo vietoje.

Kilus įtarimui, kad teikiama netiksli ar klaidinanti informacija, taip pat esant poreikiui, CPVA gali atlikti neplanuotas patikras projekto įgyvendinimo vietoje.

Apie patikrą vietoje projekto vykdytojas bus informuotas iki jos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms. Jeigu išankstinis informavimas galimai turės neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams, apie patikrą gali būti iš anksto nepranešta.

CPVA gali tikrinti projekto vykdytojo ir jo partnerio (-ių) ūkinę veiklą tik tiek, kiek ji yra susijusi su tikrinamo projekto įgyvendinimu. CPVA turi teisę susipažinti ir su projekto vykdytojo iš kitų finansavimo šaltinių įsigyjamais produktais, kitais projekto vykdytojo dokumentais, kiek tai būtina dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencijai užtikrinti;

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX