Teikiant paraišką finansavimui gauti iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, privaloma parengti ir paraiškoje pateikti viešinimo planą. Viešinimo plane turi būti detalizuotos viešinimo priemonės, jų tikslai, įgyvendinimo terminai, tikslinės grupės, atsakingi asmenys.

Projekto viešinimui naudojamos šios viešinimo priemonės: informacinis stendas, atminimo lenta, viešinimo renginiai, informacijos talpinimas specialiuose projekto vykdytojo internetinės svetainės puslapiuose, kitos viešinimo priemonės (pranešimai spaudai, logotipai, lankstinukai ir kt.).

Privalomos viešinimo priemonėms:

  • viešinimo renginiai: jeigu projekto vertė viršija 1,72 mln. Lt privalomi ne mažiau kaip 3 viešinimo renginiai apie projekto pažangą ir rezultatus (seminarai, konferencijos, spaudos konferencijos, įtraukiant atidarymo ir (ar) uždarymo renginį). Jei projekto vertė neviršija 1,72 mln. Lt – renginiai gali būti 2;
  • pareiškėjo interneto svetainėje informacija apie projektą (projekto esmė, pažanga, pasiekimai, rezultatai) turi būti nuolat skelbiami specialiai projektui skirtuose puslapiuose. Jei paramos suma viršija 517,92 tūkst. Lt ir (arba) projekte dalyvauja partneris iš Norvegijos, Islandijos ar Lichtenšteino – informacija turi būti skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis.
  • informaciniai stendai privalomi projekto įgyvendinimo metu, jei paramos suma viršija 172,64 tūkst. Lt ir projekto metu yra investuojama į konkrečius fizinius objektus (pvz. atliekami statybos, remonto, rekonstrukcijos darbai);
  • atminimo lenta turi būti įrengta po projekto įgyvendinimo.

Informacija apie privalomas projekto viešinimo priemones yra pateikta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2009-2014 m. reglamentų 4 priede (Annex 4 - Information and Publicity Reguirements).

Viešinimo priemonių apimtis ir kiekis turi būti adekvatus projekto dydžiui ir orientuotos į tikslines grupes.

Visos viešinimo priemonės turi būti įgyvendinamos vadovaujantis Komunikacijos ir dizaino vadovu.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad visose viešinimo priemonėse turi būti naudojamas oficialus mechanizmų ženklo pavyzdys.

Detalesnę informaciją apie reikalavimus projektų viešinimui teikia Centrinės projektų valdymo agentūros Komunikacijos skyriaus komunikacijos specialistė Rosita Saukaitė, tel. (8 5) 219 1568; el. paštas.: r.saukaite@cpva.lt

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX