Identifikavus projekto idėją, svarbu susipažinti su programos, kurios apimtyje bus siekiama įgyvendinti projektą, dokumentais. Juos galite rasti pasirinkę Jus dominančią programą ir nurodę skiltį „Dokumentai“. Detali ir išsami dokumentų analizė padės nustatyti ar programos tikslai bei remiamos veiklos tinka Jūsų projektui. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į projektams keliamus reikalavimus bei projektų įgyvendinimo terminus.

Pagrindiniai programos dokumentai pareiškėjams:

  1. Gairės pareiškėjams. Jos nustato reikalavimus ir sąlygas pareiškėjams, numatantiems teikti projektų paraiškas, paraiškų teikimo, vertinimo, atrankos, sprendimo dėl paramos skyrimo priėmimo, projektų įgyvendinimo sutarčių pasirašymo ir
  2. Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų skyrimo sąlygas ir tvarką bei atsiskaitymą už įvykdytas veiklas ir panaudotas lėšas. Daugiau apie dvišalį fondą galite sužinoti pasirinkę Jus dominančią programą ir nurodę skiltį „Aprašymas” ir tada pasirinkę submeniu punktą „Programos dvišaliai santykiai“.
  3. projektų įgyvendinimo tvarką.
  4. Metodinė informacija. Visa papildoma informacija, skirta pareiškėjams, pvz.: paraiškos skirti projektui paramą pagal 2009–2014 m. EEE ar Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrojo finansavimo lėšas bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija ir kt.

2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 (toliau – taisyklės). Taisyklės nustato pagal programas finansuojamų projektų atrankos būdus, projektų vertinimo ir atrankos tvarką, projektų įgyvendinimo: išlaidų apmokėjimo, galimų pažeidimų tyrimo, atsiskaitymo už projektų įgyvendinimą, skundų teikimo ir nagrinėjimo nuostatas, programų ir projektų dokumentų saugojimo tvarką.

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX