Lietuvoje privačių juridinių asmenų vykdomų pirkimų nereglamentuoja jokie teisės aktai. Todėl prekių, paslaugų teikėjus ar rangovus įmonės pasirenka atsižvelgdamos tik į savo poreikius. O dažniausiai – kreipdamosi tik į vieną, joms jau žinomą arba pažįstamų rekomenduotą tiekėją. Tačiau vykdydamos viešosiomis lėšomis – Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Lietuvos Respublikos biudžeto – finansuojamų projektų pirkimus, įmonės privalo laikytis pagrindinių viešųjų pirkimų principų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo, t. y. užtikrinti, kad viešosios lėšos būtų panaudotos kuo efektyviau.

Perkančiosios organizacijos vykdydamos viešuosius pirkimus turi vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2013, Nr. 112-5575) (toliau – VPĮ).

Neperkančiosios organizacijos turi vadovautis 2013 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-145 patvirtintomis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektus, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, kuriame nustatytos gana nesudėtingos pirkimo procedūros neperkančiosioms organizacijoms, gaunančioms paramą iš 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų.

Kas yra neperkančiosios organizacijos?

Neperkančioji organizacija (toliau – NPO) – juridinis asmuo (įstaiga, organizacija), kuri neatitinka VPĮ 4 straipsnio kriterijų ir kuriai netaikomos šio įstatymo nuostatos, tačiau kuri įgyvendina arba numato įgyvendinti bendrai finansuojamus iš 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektus. NPO gali būti tiek projekto vykdytojas, tiek jo partneriai, vykdantys projekto pirkimus.

Kada tampama perkančiąja organizacija?

Projekto vykdytojas, kurio 50% ar daugiau tinkamų finansuoti projekto išlaidų yra finansuojama programos lėšomis pagal 2009-2014 m. EEE ar Norvegijos finansinį mechanizmą, pirkimo procedūras tokiam projektui vykdo vadovaudamasis nacionaliniais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais įstatymais taip, lyg Projekto vykdytojas būtų perkančioji organizacija pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 9 dalį. Ši dalis taikoma mutatis mutandis projekto partneriams.

Atkreipiame dėmesį, kad VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra nevykdys viešųjų pirkimų projektuose. Už pirkimų dokumentų tvirtinimą ir pirkimų vykdymą pagal pirkimų planą, suderintą su CPVA, bus atsakingi projektų vykdytojai. Tačiau projekto įgyvendinimo metu CPVA projektų vadovai prižiūrės projektų vykdytojų organizuojamus viešuosius pirkimus:

  • Konsultuos projektų vykdytojus, kaip pildyti projektų pirkimų planus ir juos tvirtins.
  • Informuos projektų vykdytojus, kurie projektų pirkimų dokumentai CPVA turi būti pateikti įvertinimui iki pirkimo procedūrų pradžios.
  • Gavę projektų vykdytojų pateiktus pirkimo dokumentus juos įvertins ir, esant poreikiui, pateiks rekomendacijas, kaip juos reikėtų taisyti.

Įvykdytų pirkimų tinkamumo vertinimą atliks tikrindami mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti.

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX