Projektai, kuriuos programų operatoriai nusprendė finansuoti, yra finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos, skirtos programoms finansuoti.

Projekto išlaidos paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis projekto vykdytojams apmokamos, taikant išlaidų kompensavimo su avansu ar be avanso būdą ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdą. Kuris (-ie) išlaidų apmokėjimo būdas (-ai) bus taikomas (-i) konkrečiam projektui, turi būti nustatyta projekto įgyvendinimo sutartyje.

Mokėjimo prašymų, kuriuos galite rasti 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K- (toliau – Administravimo taisyklės), 17 priede, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus tikrina CPVA.

Projekto vykdytojas pagal projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytą mokėjimo prašymų teikimo periodiškumą, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, CPVA turi teikti:

  • mokėjimo prašymą už ataskaitinį laikotarpį (mokėjimo prašymo forma pateikta Administravimo taisyklių 17 priede, o jos pildymo instrukcija 34 priede);
  • ataskaitinio laikotarpio išlaidų, išskyrus netiesioginių projekto išlaidų, kurioms apskaičiuoti taikoma iš anksto nustatyta vienodo dydžio norma, ir projekto partnerių iš valstybių donorių padarytų išlaidų, pagrindimo dokumentų kopijas ir, kai taikomas išlaidų kompensavimo su avansu ar be avanso būdas, išlaidų, išskyrus netiesioginių projekto išlaidų, kurioms apskaičiuoti taikoma iš anksto nustatyta vienodo dydžio norma, ir projekto partnerių iš valstybių donorių padarytų išlaidų, apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas. Projekto partneriai iš valstybių donorių išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus privalo saugoti projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytais terminais;
  • audito išvadą dėl projekto išlaidų tinkamumo finansuoti anglų kalba, jei išlaidas patyrė projekto vykdytojo partneris iš valstybių donorių. Šioje audito išvadoje turi būti patvirtinta, kad išlaidos buvo padarytos pagal Reglamentų reikalavimus ir laikantis projekto partnerio valstybės nacionalinių teisės aktų bei apskaitos principų.

Projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 99-3515) nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, arba lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais.

Mokėjimo prašymus projekto vykdytojas gali teikti CPVA ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 10 d., išskyrus pagal projektus, kuriuose numatyta mokėti stipendijas. Tokių projektų mokėjimo prašymai gali būti pateikti CPVA ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 30 dienos.

CPVA, iš projekto vykdytojų gavusi mokėjimo prašymą ir visus reikiamus dokumentus juos patikrina ir patvirtina išlaidų tinkamumą.

Avansas mokamas remiantis projekto įgyvendinimo sutartyje išdėstytomis avanso mokėjimo nuostatomis projekto vykdytojui pateikiant avanso mokėjimo prašymą (Administravimo taisyklių 18 priedas). Avansas negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų sumos. Kartu su avanso mokėjimo prašymu privatūs juridiniai asmenys turi pateikti finansų įstaigos garantiją ar draudimo įmonės  laidavimo raštą dėl avanso sumos.

Avanso kompensavimo mechanizmas nurodomas projekto įgyvendinimo sutartyje atsižvelgiant į projekto specifiką. Gali būti taikomas vienas iš šių avanso kompensavimo mechanizmų:

  • mokėtina suma pagal galutinio mokėjimo prašymą mažinama avansu išmokėtų lėšų dydžiu;
  • mokėtinos sumos pagal tarpinio (galutinio) mokėjimo prašymus mažinamos dalimi avansu išmokėtų lėšų.

Su galutinio mokėjimo prašymu projekto vykdytojas privalo CPVA pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Daugiau informacijos apie mokėjimo prašymus rasite Administravimo taisyklėse, kurias galite rasti    pasirinkę skiltį „Dokumentai“ ir nurodę  „Visai programai taikomi teisės aktai“.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX