Projektų vertinimas ir atranka yra atliekama 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 (toliau – Administravimo taisyklės), nustatyta tvarka. Projektų vertinimą organizuoja ir atlieka VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), pildydama Gairių pareiškėjams prieduose nustatytos formos vertinimo lenteles.

Projektai įvertinami per gairėse nustatytą terminą. Pareiškėjas turi teisę atsiimti paraišką.

Paraiškų vertinimas susideda iš dviejų etapų:

  •  Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo;
  •  Naudos ir kokybės vertinimo.

Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo etape nustatoma:

  • ar su paraiška yra pateikti visi Gairėse nurodyti dokumentai ir ar jie atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, nurodytus Gairių prieduose;
  • ar projektas atitinka visus bendruosius ir specialiuosius projektų atitikties projektų atrankos kriterijus, nurodytus Gairių prieduose;
  • didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausias leistinas skirti projektui finansavimo lėšų dydis ir intensyvumas.

Įvertinusi administracinę atitiktį ir projektų tinkamumą finansuoti, CPVA parengia išvadą, ar projektas yra tinkamas finansuoti ir kokio maksimalaus dydžio paramos ir bendrojo finansavimo lėšos gali būti suteiktos, taip pat ar pareiškėjas sutinka įgyvendinti projektą esant CPVA nustatytam paramos ir bendrojo finansavimo lėšų dydžiui.

Priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitikimo, CPVA per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą apie paraiškos atmetimą ir išsamiai paaiškina paraiškos atmetimo priežastis.

Informacija apie administracinės atitikties ir projektų tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama interneto svetainėje interneto adresais www.norwaygrants.lt arba www.eeagrants.lt prie atitinkamos programos skiltyje „Kvietimai“, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos ir bendrojo finansavimo lėšų sumą, taip pat bendrą registruotų paraiškų ir paraiškų, perėjusių administracinės atitikties ir tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą, skaičių.

Nustačius, kad projektas atitinka visus projekto administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, paraiška teikiama naudos ir kokybės vertinimui, kurio metu nustatoma projekto atitiktis Gairių prieduose nurodytiems specialiesiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams. Projekto naudos ir kokybės vertinimo etape projektui suteikiamas balas, kuris yra balus suteikusių vertintojų balų vidurkis.

Informacija apie projektų naudos ir kokybės vertinimo etapo rezultatus skelbiama interneto svetainėje www.norwaygrants.lt arba www.eeagrants.lt prie atitinkamos programos skiltyje „Kvietimai“– nurodomas pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, paraiškos kodas ir prašoma finansavimo suma, paraiškai suteiktų balų skaičius, taip pat nurodomas bendras registruotų paraiškų ir paraiškų, perėjusių projektų naudos ir kokybės vertinimo etapą, skaičius.

CPVA naudos ir kokybės vertinimą gali atlikti ir prieš administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą arba atlikti šiuos abu vertinimus vienu metu. Toks pasirinkimas taikomas priklausomai nuo gautų paraiškų pagal kvietimą kiekio.

Jeigu projekto vertinimo metu nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai, jie yra netinkamos kokybės ir (ar) dėl paraiškoje pateiktos informacijos vertintojai negali tinkamai įvertinti paraiškos, CPVA raštu paprašo pareiškėjo per jos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, jeigu CPVA ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip, pateikti trūkstamus dokumentus ar papildomą informaciją. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą prašomų dokumentų ir (ar) papildomos informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir informaciją, CPVA turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo etape ar vertinti paraišką remiantis turima informacija projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.

Projekto vertinimo metu gali būti atliekama patikra paraiškoje nurodytoje projekto įgyvendinimo vietoje, organizuojami pokalbiai su pareiškėju CPVA vidaus procedūrų vadove nustatyta tvarka.

Įvertinus visas gautas paraiškas, CPVA teikia programos operatoriui (atitinkamai ministerijai ar įstaigai) administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatų ataskaitą, projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą, atskirų paraiškų vertinimo ataskaitas (toliau – paraiškos vertinimo ataskaita), parengtas lietuvių ir anglų kalbomis, kurios teikiamos svarstyti programos operatoriaus (atitinkamos ministerijos) ministro įsakymu sudarytam Projektų atrankos komitetui.

Projektų atrankos komitetas, remdamasis CPVA parengtomis projektų paraiškų vertinimo ataskaitomis, atsižvelgdamas į CPVA parengtas išvadas dėl projektų tinkamumo finansuoti, kitą pateiktą informaciją bei paaiškinimus, socialinių ir ekonominių partnerių, kitų institucijų ir įstaigų atstovų bei ekspertų pateiktus argumentus ir informaciją, priima rekomendacijas dėl finansavimo skyrimo (neskyrimo) svarstomiems projektams.

Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) per kuo trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po to, kai pasirašoma Projektų atrankos komiteto protokolo nutariamoji dalis, priima programos operatoriaus (atitinkamos ministerijos ar įstaigos) ministras arba įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į Projektų atrankos komiteto rekomendacijas.

Apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo programos operatorius informuoja koordinavimo instituciją ir CPVA per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. CPVA informuoja pareiškėjus per 5 darbo dienas, kai ji gauna ir užregistruoja programos operatoriaus sprendimą.

Informacija apie programos operatoriaus (atitinkamos ministerijos) ministro priimtus sprendimus skirti ar neskirti finansavimą projektams skelbiama interneto svetainėje www.norwaygrants.lt arba www.eeagrants.lt ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos – nurodomas pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, paraiškos kodas ir skirta finansavimo suma.

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX